ترجمه‌های پویا محمودی (١١)

بازدید
٣١
تاریخ
٣ سال پیش
متن
The press was accused of being subservient to the government.
دیدگاه
٠

مطبوعات متهم به چاپلوسی کردن برای دولت شد.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The preponderance of evidence suggests that he's guilty.
دیدگاه
٤

بخش اعظمی از مدارک حاکی از این است که او گناهکار است.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I'll come back to the land of my forebears.
دیدگاه
٢

من به سرزمین اجدادم بر می گردم.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The governor exhorted the prisoners not to riot.
دیدگاه
٤

رئیس زندان، زندانی ها را نصیحت کرد که شورش نکنند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The bombing was the latest in a spate of terrorist attacks.
دیدگاه
١

آن بمب گذاری در سیل حملات تروریستی جدیدترین حمله بود.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
There's not a vestige of truth in the rumour.
دیدگاه
٣

ردی از حقیقت در شایعه وجود ندارد.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Sieve the flour and cocoa powder into a bowl.
دیدگاه
١

آرد و پودر کاکائو را در یک کاسه الک کنید.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Hamlet's famous soliloquy, 'To be or not to be . . . '
دیدگاه
٣

تک گویی مشهور هملت، "بودن یا نبودن. . . "

تاریخ
٣ سال پیش
متن
She ruminated for weeks about whether to tell him or not.
دیدگاه
٢

او هفته ها درباره اینکه به او بگوید یا نگوید اندیشید.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
She was unprepared for the flood of vituperation which descended on her from her critics.
دیدگاه
٢

او آماده سیل توهین هایی که از طرف منتقدین به سمتش روانه شد نبود.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
I believe in the maxim "if it ain't broke, don't fix it".
دیدگاه
١٠

به ضرب المثل "سری که درد نمی کند دستمال نباید بست" معتقدم.