پویا محمودی

پویا محمودی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcritical٢٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٧/٢٦دقیقگزارش
21 | 1
slippery١٨:٠٦ - ١٣٩٩/٠٧/٢٦متغیرگزارش
14 | 1
encompassing١٧:٥٥ - ١٣٩٩/٠٧/٢٦گسترده، همه جانبه، جامع و فراگیر.گزارش
21 | 0
touche٠٢:٥٩ - ١٣٩٩/٠٧/٢٦گل گفتیگزارش
32 | 1
uxorious٢٣:٢٠ - ١٣٩٩/٠٧/٢٣زن ذلیلگزارش
21 | 0
sombre١٩:١١ - ١٣٩٩/٠٧/٢٠دلگیرگزارش
14 | 0
condescend٠٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٧/٢٠منت گذاشتنگزارش
34 | 1
browbeat٢٣:٢٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٧کسی را با قلدری یا ترس وادار به کاری کردن.گزارش
25 | 0
browbeat٢٣:١٦ - ١٣٩٩/٠٧/١٧قلدری کردن، تهدید کردن یا ترساندن.گزارش
14 | 0
pittance٠٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠٧/١٧چندر غاز شندر قازگزارش
23 | 0
incidence٠١:٢١ - ١٣٩٩/٠٧/١٧میزان وقوعگزارش
28 | 1
ambidextrous٠٠:٤٩ - ١٣٩٩/٠٧/١٧ویکی پدیا: یکسان دست دو دستگزارش
9 | 0
treacly٠٠:٤٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٧بیش از حد احساسیگزارش
9 | 0
chronicle٠٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٦ویکی پدیا: رویدادنامه شرح دقیق حوادث و رخدادها به ترتیب تاریخ و بدون تحلیل و تفسیر است. کسی را که رویدادنامه را می نویسد، �رویدادنگار� می نامند. روید ... گزارش
14 | 0
filigree١٧:٥٥ - ١٣٩٩/٠٧/١٥ویکی پدیا: ملیله کاری ( به انگلیسی filigree ) شاخه ای از هنر فلزکاری است که با مفتول های نازک نقره انجام می پذیرد.گزارش
12 | 0
filibuster١٧:٥٣ - ١٣٩٩/٠٧/١٥ویکی پدیا: اطاله بررسی ( فیلیباستر ) ( انگلیسی: Filibuster‎ ) یک روند پارلمانی است که منازعه بر سر قسمتی از روند قانون گذاری به طول می انجامد و یک یا ... گزارش
34 | 0
blithe٠٠:١١ - ١٣٩٩/٠٧/١٥سرخوشگزارش
21 | 0
whether٠٢:٣٤ - ١٣٩٩/٠٧/١٤حتی اگرگزارش
23 | 1
lien٠٤:٢٦ - ١٣٩٩/٠٧/١٢وثیقهگزارش
18 | 0
epaulet٠٣:٠٠ - ١٣٩٩/٠٧/١٢درجه نظامی سرشانهگزارش
12 | 0
behoove٠٢:٣٨ - ١٣٩٩/٠٧/١٢ملزم کردنگزارش
41 | 1
picaresque٠١:٥٢ - ١٣٩٩/٠٧/١٢رندنامهگزارش
14 | 1
precocious٢١:٢٩ - ١٣٩٩/٠٧/١١زودتر از موعدگزارش
25 | 1
inalienable٢٢:٤٩ - ١٣٩٩/٠٧/١٠جدایی ناپذیرگزارش
25 | 0
delineate٢١:٣٣ - ١٣٩٩/٠٧/١٠نشان دادنگزارش
25 | 0
epistemologist١٩:٢١ - ١٣٩٩/٠٧/١٠معرفت شناسگزارش
12 | 0
discern٠٤:٠٩ - ١٣٩٩/٠٧/١٠پی بردنگزارش
51 | 1
AS١٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠علیه السلامگزارش
32 | 19
rule of thumb٢٠:٣٦ - ١٣٩٩/٠٥/١٣خط مشی کلیگزارش
34 | 1
numpty١٥:٣٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٠بی عقل دیوانهگزارش
23 | 1
grub٠١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٥/٠٩لقمه غذاگزارش
21 | 1
flustercluck٠٥:٠٣ - ١٣٩٩/٠٤/٠٩وضع خر تو خرگزارش
21 | 1
retain١٨:٣٩ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤رعایت کردنگزارش
14 | 1
redundant٢١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣اضافیگزارش
46 | 1
under way٠١:٣٥ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣در دست اقدامگزارش
23 | 1
second thought٠٠:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣مردد بودن تجدید نظر کردن تردید داشتن دو دل بودنگزارش
67 | 2
narc١٧:١٢ - ١٣٩٩/٠٣/٣١خبرچینی کردنگزارش
25 | 1
ethos٠١:٥٠ - ١٣٩٩/٠٣/٣١رسمگزارش
25 | 0
wallowing٠١:١٧ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠نق نقوگزارش
25 | 1
semper fi٠١:٠٥ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠همیشه وفادار ماندن.گزارش
25 | 0
package١٥:٢٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩آماده کردنگزارش
28 | 1
platform١٥:٢١ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩سامانهگزارش
78 | 1
profile١٥:١٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩شناسهگزارش
34 | 0
behavioral advertising١٥:١٤ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩تبلیغات هدفمندگزارش
12 | 0
melodramatic٠٢:٣٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩پیاز داغ چیزی را زیاد کردن.گزارش
53 | 0
preordained٠٠:٤٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩مخصوص به خود.گزارش
14 | 1
at the same time٠٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠٣/١١در همان زمانگزارش
25 | 1
estrange٠١:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/١١طرد شدنگزارش
21 | 0
mormon٠٢:٠٩ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦دوره گردگزارش
9 | 1
jitters٠١:٤١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦دلهرهگزارش
28 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده