امتیاز‌های پویا محمودی

بازدید
١٣
امتیاز کل
١٣,٨٠٤
کل مدال ها
١٥٣
طلا
١
نقره
٣٤
برنز
١١٨
١,٤٢١
×
١٠
=
١٤,٢١٠
٢١٢
×
=
-٤٢٤
١٠
×
٢
=
٢٠
٢
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٣,٨٠٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,٤٢١
×
١٠
=
١٤,٢١٠
٢١٢
×
=
-٤٢٤
١٠
×
٢
=
٢٠
٢
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١٣,٨٠٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠