مدال‌های محسن خادمی

بازدید
٩٥
امتیاز کل
٢٧,٢٠٢
کل مدال ها
٤,٠٨١
طلا
٥٧
نقره
٢,٩٨٦
برنز
١,٠٣٨
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٢,١٤٢
نوع مدال

پاسخ با حداقل ١٥ رای

٤٠١
نوع مدال

پاسخ صحیح

١٧٩
نوع مدال

پاسخ صحیحی با حداقل ١٥ رای

١٣٠
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

١١٧
نوع مدال

پاسخ به پرسش بدون پاسخی که حداقل ٦٠ روز گذشته ثبت شده

١٤
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

١