پیشنهاد‌های محسن خادمی (٤,١٩١)

بازدید
٢,٠٩٤
تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد

شبکه مالی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد

خسارت مالی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد

سلامت مالی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد

دخالت مالی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد

مشوق های مالی، مشوق های پولی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد

بحران مالی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

تعهدات مالی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

مجرای مالی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

فساد مالی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
١

جرایم مالی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد

اقدام مالی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

وابسته مالی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
١

منافع مالی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

حرف آخر

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد

آخرین امید

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد

شمارش نهایی آرا

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

سخنان آتشین

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد

رزمندگان بدون مرز

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد

تصویب نهایی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

مقصد نهایی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

ناظر میدانی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد

افسر رزمی، افسر میدانی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

جبهۀ نبرد

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد

بودجه دولت مرکزی/ فدرال

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

کاندیدای زن

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

زنان زندانی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

خطای مُهلک

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

اشتباه مهلک، اشتباه مرگبار

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

اهداف دوردست

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

قایق تندرو

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

شناور تندرو

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

خانواده های شهدا

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

پیشینه خانوادگی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

پدرسالار خانواده

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

ادعای واهی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

نشست پاییزی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

وعده های دروغین

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

ارتباط خانوادگی

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
١

تصور دروغین

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
١

دولتِ درمانده

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

سیاست های شکست خورده

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد

انتخابات منصفانه/ عادلانه

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

قوانین منصفانه

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد

نشست رودررو/ چهره به چهره

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد

کودتای نافرجام

تاریخ
٣ هفته پیش
پیشنهاد
٠

اقتصاد شکست خورده