پیشنهاد‌های محسن خادمی (٤,٢٤٣)

بازدید
٢,٣٠٤
تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مقامات اروپایی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کشیش انجیلی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

متحدان اروپایی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

استعمار اروپایی ها

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شرکت های اروپایی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

همتایان اروپایی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فرقه گرایی قومی، یکه انگاری قومی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

اقلیت قومی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

گروه قومی/ نژادی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ارزش های جاودان[ه]

پیشنهاد
٠

کارزارپاکسازی قومی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ترکیب قومی

پیشنهاد
٠

سیاستمدارانِ دولت مدار

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

رویکرد فرجام گرایانه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

عملیات جاسوسی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اقدامات تنش آمیز

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نردبانِ تنش

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

افزایش تنش، تشدید تنش

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تهیه تجهیزات

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شعارهای انقلابی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اولویت یکسان

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

حقوق برابر/ مساوی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

فرصتِ برابر

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مشارکتِ برابر

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شراکتِ برابر

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فعال محیط زیست

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مسائل زیست محیطی، مشکلات زیست محیطی

پیشنهاد
٠

مقررات زیست محیطی

پیشنهاد
٠

ذهنیت کارآفرینی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کلِ نظام

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پر از دروغ

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شفافیت دستگاه ها

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فساد ریشه دار

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برنامه غنی سازی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نرخ غنی سازی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

حق غنی سازی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فناوری غنی سازی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سطح غنی سازی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

درصد غنی سازی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

برنامه های/ طرح های غنی سازی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فرآیند غنی سازی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ظرفیت غنی سازی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سانتریفیوژهای غنی سازی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اختلاف بر سر غنی سازی

پیشنهاد
٠

ذخایر اورانیوم غنی شده

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فعالیت های غنی سازی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سطح غنی سازی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

توانمندی های غنی سازی