پیشنهاد‌های محسن خادمی (٤,٢٤٣)

بازدید
٢,٣٠٢
تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد

شمارش نهایی آرا

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد

انتخابات منصفانه/ عادلانه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد

بودجه دولت مرکزی/ فدرال

پیشنهاد

رزمندگان بدون مرز

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد

تصویب نهایی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد

آخرین امید

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد

استقامت موتور

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد

تهدید دشمن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد

زیرساخت های انرژی، زیربناهای انرژی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد

بازار انرژی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد

سیاست گذاری در عرصه انرژی، سیاست انرژی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد

تحریم های بخش انرژی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد

یارانه انرژی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد

تأمین منابع انرژی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد

سازوکارهای اجرایی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد

نشست رودررو/ چهره به چهره

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد

کودتای نافرجام

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اقتصاد شکست خورده

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سیاست های شکست خورده

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

راهبرد تعامل

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

معافیت های انرژی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

منابع انرژی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

منابع انرژی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نیاز به انرژی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ابتکارها در زمینه انرژی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سرمایه گذاری در بخش انرژی، سرمایه گذاری در نفت و گاز

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سلاح دشمن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ساختار انرژی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اکتشاف انرژی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

صادرات انرژی

پیشنهاد
٠

سیاست تشخیص دوست و دشمن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

توطئه دشمن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

زبان دشمن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بهانه دشمن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فرآیند مؤثر

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد

شبکه مالی

تاریخ
٥ روز پیش
پیشنهاد
٠

عملیات مالی

تاریخ
٥ روز پیش
پیشنهاد
٠

حمایت مالی

تاریخ
٥ روز پیش
پیشنهاد
٠

توان مالی

تاریخ
٥ روز پیش
پیشنهاد
٠

شیوه های مالی

تاریخ
٥ روز پیش
پیشنهاد
٠

فشار مالی

تاریخ
٥ روز پیش
پیشنهاد
٠

مشکلات مالی

تاریخ
٥ روز پیش
پیشنهاد
٠

اصلاحات مالی

تاریخ
٥ روز پیش
پیشنهاد
٠

روابط مالی

تاریخ
٥ روز پیش
پیشنهاد
٠

نجات مالی

تاریخ
٥ روز پیش
پیشنهاد
٠

ذخایر مالی

تاریخ
٥ روز پیش
پیشنهاد
٠

محدودیت های مالی/ اقتصادی

تاریخ
٥ روز پیش
پیشنهاد
٠

اصلاح ساختار مالی

تاریخ
٥ روز پیش
پیشنهاد
٠

وضعیت مالی

تاریخ
٥ روز پیش
پیشنهاد
٠

منافع/ سهم مالی