پیشنهاد‌های محسن خادمی (٤,٢٤٣)

بازدید
٢,٣٠٤
تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اقتصاد شکست خورده

پیشنهاد
٠

اقدامی فراتر از قانون اساسی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شاخه فرامرزی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

عناصر افراطی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

عملیات خارجی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

حمایت های خارجی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تهدیدهای خارجی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

گسترش حوزه عملیاتی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تعامل گسترده

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دشمن خارجی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

عوامل بیرونی/ خارجی

پیشنهاد
٠

حمله نظامی خارجی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

درآمدهای صادراتی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پایانه های صادراتی

پیشنهاد
٠

صدور انقلاب

پیشنهاد
٠

رشد انفجاری جمعیت

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دستیار باتجربه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دستیار قدیمی و باتجربه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

حوزۀ کارشناسی

پیشنهاد
٠

سیاست منطقه ایِ توسعه طلبانه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیامدهای مورد انتظار

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

سیاست های توسعه طلبانه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

تهدید برای موجودیت

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شواهد موجود

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نقاط خروجی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

توسعه طلب، توسعه طلبانه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بحران موجودیت

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ضرورت حفظ نظام

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مسئله حیاتی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خطری برای بقا

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اعمال قدرت، حکمرانی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

اِعمال نفوذ

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

لولۀ اگزوز

پیشنهاد
٠

کارگزارانِ سازندگی ( حزب )

پیشنهاد
٠

برنامه ریزی سیاست های اجرایی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
١

[صاحب] قدرت انحصاری

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مجرای انحصاری

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ذات شیطانی/ شرورانه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شخصیت استثنایی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خویشتن داری بیش از حد

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دسترسی روزافزون

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

رویکرد مبتنی بر شواهد

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دشمنان شرور

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

موضع بی طرف

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

یهودیان اروپایی