نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
ration: جیره، سهمیه، آذوقه
١ روز پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
واژه مذکور به معنای" فلفل" در معنا ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
conundrum: معما، معضل
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
agenda: دستورکار، دستور جلسه
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
campaign: کارزار، پیکار، مجموعه عملیات جنگی
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
بازی‌های المپیک در ابتدا یک جشن مذ ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

-
بپرس
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
معنی فامیلی شاملو فامیلی شاملو از ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
سلام زنبورهای عسل پنج چشم دارند ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
atomize: تجزیه کردن
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
angle: نگرش، دیدگاه، عقیده، نظر، زاویه، گو ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
allot: اختصاص دادن، در نظر گرفتن، تقسیم کر ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
undeniable: مسلم، انکار ناپذیر
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
زهپاد: زیرسطحی هدایت پذیر از دور ( در حوزه ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٣ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٣ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
این حدیث در منابع روایی شیعه و سنی ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
در بیماری التهاب روده یا همان ibd ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
the middle ages: قرون وسطی
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
anti establishment: مخالف حکومت ، ضدِ نظام
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
coastline: خط ساحلی، نوار ساحلی
٣ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
گوش دادن فعال (active listening) ی ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
خیار عیب و خیار رویت دو نوع خیار د ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
مفهوم ضرب المثل "حالا که ماست نشد ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
خیار تدلیس، به معنای امکان فسخ قرا ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
benefactor: حامی، پشتیبان، خیر، نیکوکار
٤ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
adventurous: ماجراجو - ( یانه )
٤ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
عبارت "i dont have the face" به مع ...
٤ هفته پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
گزینه های شما نیاز به اصلاح دارد ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
biological warfare: جنگ زیستی
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
depict: نمایش دادن، مجسم کردن، به تصویر کشی ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
venture: به مخاطره انداختن
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
jest: دست انداختن، مسخره کردن
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
air force: نیروی هوایی
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
armed: مسلح، مجهز
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
benchmark: معیار، محک، شاخص
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
innovative: مبتکرانه، نوآورانه
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
escalatory actions: اقدامات تنش آمیز
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
escalatory ladder: نردبانِ تنش
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
eschatological approach: رویکرد فرجام گرایانه
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
espionage operation: عملیات جاسوسی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
establishment politicians: سیاستمدارانِ دولت مدار
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ethnic composition: ترکیب قومی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ethnic cleansing campaign: کارزارپاکسازی قومی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ethnic particularism: فرقه گرایی قومی، یکه انگاری قومی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
european allies: متحدان اروپایی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
european colonialism: استعمار اروپایی ها
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
european companies: شرکت های اروپایی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
european counterparts: همتایان اروپایی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
european jewry: یهودیان اروپایی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
european officials: مقامات اروپایی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
evangelical pastor: کشیش انجیلی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
evenhanded position: موضع بی طرف
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ever increasing access: دسترسی روزافزون
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
evidence based approach: رویکرد مبتنی بر شواهد
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
evil adversaries: دشمنان شرور
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
evil essence: ذات شیطانی/ شرورانه
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
exceptional personality: شخصیت استثنایی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
excessive restraint: خویشتن داری بیش از حد
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
exclusive medium: مجرای انحصاری
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
executive policy planning: برنامه ریزی سیاست های اجرایی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
executives of construction: کارگزارانِ سازندگی ( حزب )
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
exercise of power: اعمال قدرت، حکمرانی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
exerting influence: اِعمال نفوذ
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
existential crisis: بحران موجودیت
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
existential necessity: ضرورت حفظ نظام
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
existential question: مسئله حیاتی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
existential risk: خطری برای بقا
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
existential threat: تهدید برای موجودیت
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
existing evidence: شواهد موجود
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
exit points: نقاط خروجی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
expansionist policies: سیاست های توسعه طلبانه
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
expansionist regional policy: سیاست منطقه ایِ توسعه طلبانه
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
expected consequences: پیامدهای مورد انتظار
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
experienced hand: دستیار باتجربه
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
experienced old hand: دستیار قدیمی و باتجربه
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
expertise field: حوزۀ کارشناسی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
explosive population growth: رشد انفجاری جمعیت
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
export earnings: درآمدهای صادراتی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
export terminals: پایانه های صادراتی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
exporting the revolution: صدور انقلاب
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
extended reach: گسترش حوزه عملیاتی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
extensive engagement: تعامل گسترده
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
external enemy: دشمن خارجی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
external factors: عوامل بیرونی/ خارجی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
external military attack: حمله نظامی خارجی
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
external operation: عملیات خارجی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
external support: حمایت های خارجی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
external threats: تهدیدهای خارجی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
extra constitutional move: اقدامی فراتر از قانون اساسی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
extraterritorial branch: شاخه فرامرزی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
extreme elements: عناصر افراطی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
failed coup: کودتای نافرجام
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
face to face summit: نشست رودررو/ چهره به چهره
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
failed economy: اقتصاد شکست خورده
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
failed policies: سیاست های شکست خورده
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fair elections: انتخابات منصفانه/ عادلانه
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fair law: قوانین منصفانه
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fall session: نشست پاییزی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
false promises: وعده های دروغین
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
familial connection: ارتباط خانوادگی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
families of martyrs: خانواده های شهدا
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
family background: پیشینه خانوادگی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
family patriarch: پدرسالار خانواده
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fantastical claim: ادعای واهی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
faraway targets: اهداف دوردست
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fast boat: قایق تندرو
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fast attack craft: شناور تندرو
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
fatal error: خطای مُهلک
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
federal budget: بودجه دولت مرکزی/ فدرال
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
female candidate: کاندیدای زن
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
female detainees: زنان زندانی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
field of combat: جبهۀ نبرد
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
field supervisor: ناظر میدانی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fiery rhetoric: سخنان آتشین
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
fighters without borders: رزمندگان بدون مرز
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
final approval: تصویب نهایی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
final destination: مقصد نهایی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
final hope: آخرین امید
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
final vote count: شمارش نهایی آرا
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
financial attache: وابسته مالی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
financial action: اقدام مالی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
financial commitments: تعهدات مالی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
financial benefits: منافع مالی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
financial conduit: مجرای مالی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
financial corruption: فساد مالی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
financial crimes: جرایم مالی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
financial damage: خسارت مالی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
financial health: سلامت مالی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
financial interference: دخالت مالی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
financial network: شبکه مالی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enemy or friend politics: سیاست تشخیص دوست و دشمن
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enemy’s conspiracy: توطئه دشمن
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enemy’s language: زبان دشمن
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enemy’s pretext: بهانه دشمن
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enemy’s threat: تهدید دشمن
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enemy’s weapon: سلاح دشمن
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
energy architecture: ساختار انرژی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
energy exploration: اکتشاف انرژی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
energy exports: صادرات انرژی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
energy infrastructure: زیرساخت های انرژی، زیربناهای انرژی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
energy initiatives: ابتکارها در زمینه انرژی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
energy investment: سرمایه گذاری در بخش انرژی، سرمایه گ ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
energy market: بازار انرژی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
energy policy: سیاست گذاری در عرصه انرژی، سیاست ان ...
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
energy needs: نیاز به انرژی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
energy resources: منابع انرژی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
energy sanctions: تحریم های بخش انرژی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
energy sources: منابع انرژی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
energy subsidy: یارانه انرژی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
energy supplies: تأمین منابع انرژی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
energy waivers: معافیت های انرژی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enforcement mechanisms: سازوکارهای اجرایی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
engagement strategy: راهبرد تعامل
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
engine endurance: استقامت موتور
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
engine of domestic repression: ماشین سرکوب داخلی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enriched material: ماده غنی شده
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enriched uranium fuel: سوخت غنی شده اورانیوم
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enriched uranium stockpiles: ذخایر اورانیوم غنی شده
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enrichment activities: فعالیت های غنی سازی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enrichment cap: سطح غنی سازی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enrichment capabilities: توانمندی های غنی سازی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enrichment capacity: ظرفیت غنی سازی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enrichment centrifuges: سانتریفیوژهای غنی سازی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enrichment dispute: اختلاف بر سر غنی سازی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enrichment level: سطح غنی سازی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enrichment percentage: درصد غنی سازی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enrichment plans: برنامه های/ طرح های غنی سازی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enrichment process: فرآیند غنی سازی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enrichment program: برنامه غنی سازی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enrichment rate: نرخ غنی سازی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enrichment right: حق غنی سازی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enrichment technology: فناوری غنی سازی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
entire system: کلِ نظام
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
entirely untrue: پر از دروغ
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
entity transparency: شفافیت دستگاه ها
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
entrepreneurial mentality: ذهنیت کارآفرینی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
entrenched corruption: فساد ریشه دار
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
environmental activist: فعال محیط زیست
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
environmental problems: مسائل زیست محیطی، مشکلات زیست محیطی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
environmental regulations: مقررات زیست محیطی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
equal participation: مشارکتِ برابر
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
equal partnership: شراکتِ برابر
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
equal priority: اولویت یکسان
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
equipment provision: تهیه تجهیزات
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
revolutionary slogans: شعارهای انقلابی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
empty threat: تهدید توخالی
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
encompassing deal: توافق همه شمول/ فراگیر
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
end of history: پایان تاریخ
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
endemic corruption: فساد فراگیر
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
endorsement ceremony: مراسم تنفیذ
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
endowments: موقوفات
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
the end doesn't justify the means: هدف وسیله را توجیه نمی کند
١ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
enemy forces: نیروهای دشمن
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
accompanying report: گزارش ضمیمه
١ ماه پیش