مدال‌های محسن خادمی

بازدید
٩٣
امتیاز کل
٢٧,٢٠٢
کل مدال ها
٤,٠٨١
طلا
٥٧
نقره
٢,٩٨٦
برنز
١,٠٣٨
نوع مدال

حداقل ٦٠٠ امتیاز در روز

٤٣
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

٨
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٦
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٢,١٤٢
نوع مدال

پاسخ با حداقل ١٥ رای

٤٠١
نوع مدال

پاسخ صحیح

١٧٩
نوع مدال

پاسخ صحیحی با حداقل ١٥ رای

١٣٠
نوع مدال

حداقل ٤٠٠ امتیاز در روز

١١٧
نوع مدال

پاسخ به پرسش بدون پاسخی که حداقل ٦٠ روز گذشته ثبت شده

١٤
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

٥٢٧
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٢٧٧
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

١٥٣
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٥٦
نوع مدال

پاسخ به پرسش بدون پاسخی که حداقل ٣٠ روز گذشته ثبت شده

١٦
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠ رای در روز

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١