امتیاز‌های محسن خادمی

بازدید
٤٦
امتیاز کل
٢٧,٢٠٢
کل مدال ها
٤,٠٨١
طلا
٥٧
نقره
٢,٩٨٦
برنز
١,٠٣٨
٢,٤٠٨
×
١٠
=
٢٤,٠٨٠
١٩٦
×
=
-٣٩٢
١٨٦
×
٢
=
٣٧٢
٨
×
=
٠
×
٢
=
٠
٢١٠
×
١٥
=
٣,١٥٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٧,٢٠٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢,٢٧٤
×
١٠
=
٢٢,٧٤٠
١١٢
×
=
-٢٢٤
١٠٠
×
٢
=
٢٠٠
٢
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٢٢,٧١٤

جزئیات امتیاز در بپرس

١٣٤
×
١٠
=
١,٣٤٠
٨٤
×
=
-١٦٨
٨٦
×
٢
=
١٧٢
٦
×
=
٠
×
٢
=
٠
٢١٠
×
١٥
=
٣,١٥٠
٠
×
-١٥
=
٠
٤,٤٨٨