.YOUNG MAN.

.YOUNG MAN. سید محمد موسوی
18
آبادان
مترجم
When God with me i don' t need anything else
Good luck guys

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsign١١:٣١ - ١٤٠١/٠٥/١٢فقط شه معنی اصلی داره 1 نشانه علامت 2تابلو معمولا تبلیقاتی 3امضا کردن قرار دادن بستن هم هستگزارش
28 | 0
inevitable٢٠:١٧ - ١٤٠١/٠٥/١١اجتناب ناپذیر یعنی چیزی که" غیر قابل تغیره" مثل "مرگ" Death is inevitable you can't run from itگزارش
18 | 0
appreciative١٨:٤٣ - ١٤٠١/٠٥/١١🔝همش اشتباه Appreciate قدردانی Appreciative قدرشناس کسی قدر میدونه یکاری براش بکنی کدر میدونه نه مثه ادم های الانگزارش
23 | 1
realistic١٨:٢٧ - ١٤٠١/٠٥/١١رئالیستی واقع گراییگزارش
14 | 0
ambitious١٨:٢٣ - ١٤٠١/٠٥/١١Just ambitious persons can build a good future don't be disappointed . .گزارش
12 | 0
stylish١٨:٢٠ - ١٤٠١/٠٥/١١stylish like me😎گزارش
14 | 1
storm١٦:٠١ - ١٤٠١/٠٥/١١storm توفان Thunder رعدوبرق rain باران Snow برف Thunderstorm طوفان و رعدو برق . . .گزارش
14 | 1
worn١٥:٥١ - ١٤٠١/٠٥/١١wear پوشیدن فعل "حال" Wore پوشیده شده فعل"گذشته" worn هم فعل سومگزارش
16 | 0
bullshit٢٣:٤٢ - ١٤٠١/٠٥/١٠to talk out your ass meanگزارش
12 | 1
concede٢٢:٢٥ - ١٤٠١/٠٥/١٠hey you have to concede liverpool is better than you 😂 Man city a man in the city😆گزارش
18 | 1
direct١٨:٠٨ - ١٤٠١/٠٥/١٠تلفظش دایرکت نیست ها دیرکت هستش خود این صدا هم که براش کذاشتن اینجا درست نیست زیاد هم uk us دوتاش دیرکتهگزارش
25 | 1
request٢٢:٣٩ - ١٤٠١/٠٥/٠٩your request is not practical درخاستت منطقی نیس عملی نیسگزارش
16 | 1
impatient٢٢:٣٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٩عه بابا بد اخلاق نیستتتتتت وقتی patient میشه صبور و صبر پس impatient یعنی چی؟؟؟؟؟! معلومه بیصبر کسی که حوصله صبر کردن نداره ،گزارش
34 | 0
keep cool٢٢:٢٨ - ١٤٠١/٠٥/٠٩keep clamگزارش
14 | 0
screw١٧:٢٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٩EXAMPLE : I screwed up من گند زدم Screw you لعنت بهت برو به جهنم و. .گزارش
28 | 0
grave١٧:١٩ - ١٤٠١/٠٥/٠٩spit in your grave فیلمی که نباید بینید!گزارش
14 | 1
risen١٧:٠٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٩Target man میدونید یعنی چی؟؟!!!! در فوتبال به بازیکن که خلاص کنندست فینیشر گفته میشه Nunis is a good target man نونیز خلاص کننده ی خوبیه Liverpoo ... گزارش
14 | 1
subway١٥:٠٢ - ١٤٠١/٠٥/٠٩خیلی جالبه من میدونم که subway میشه مترو جالبیش اینه که نمیدونم مترو یعنی چی😂😅گزارش
18 | 1
course١٤:٠٠ - ١٤٠١/٠٥/٠٩به نظرم اکه قرار باشه یک معنی رو بگیم یعنی "اصلی ترین معنی"میشه ""دوره""گزارش
12 | 0
average١٣:٥٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٩واااات کی چهل ساعت تلویزیون میبینه؟؟ من کلا اصلا تلویزیون نمیبینم فقط فوتبال اونم چل ساعت نیس Average دو معنی 1معمولی /متوسط 2میانگین The averag ... گزارش
12 | 0
quietly٢٠:٢٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٨امیر محمد اشتباه گرفتی داش اون quite که کعنیش میشه کاملا این quiet یعنی ساعت کلی ادم رو هم به اشتب انداختیگزارش
32 | 1
behavior٢٠:١٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٨she had a shitty behaviorگزارش
14 | 1
fake١٩:٥٨ - ١٤٠١/٠٥/٠٨Fake people is common nowadays 😏گزارش
12 | 1
actual١٦:٢٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٨دوستان در واقع نیست اون actually هستش Actually she's my girlfriend در واقع اون دوست دخترمه she's an actual friend اون یک دوست واقعیه Actual واق ... گزارش
21 | 1
bottom٢٣:٠٦ - ١٤٠١/٠٥/٠٧خیلی کم به معنای باسن استف میشه معنی مهمش پایین ته کف و. . .گزارش
12 | 0
older٢٢:٥٩ - ١٤٠١/٠٥/٠٧She appear older than this بنظر بزرگتر میاتگزارش
12 | 1
overall٢٢:٥٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٧کلا She's overall a good person کلا ادم خوبیهگزارش
12 | 1
individual٢٢:٣٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٧برعث publicگزارش
12 | 1
along١٧:١١ - ١٤٠١/٠٥/٠٧در امتداد در امتداد جاده و. . . . . . وایییییی من اگه بفهمم این امتداد دیقا کودم گوریهههه لعنت به این امتدادگزارش
16 | 1
regard١٦:٥٤ - ١٤٠١/٠٥/٠٧معادل فارسی درستی براش نیست . توضیح : to regard people is to think of them in a certain way توضیح فارسی:یعنی فکر کردن در مورد کسی یا چیزی به "شیوه ... گزارش
21 | 1
reflect١٦:٣٩ - ١٤٠١/٠٥/٠٧1منعکس شدن 2دیدن 3فکر کردنگزارش
12 | 0
goal١٦:٣٢ - ١٤٠١/٠٥/٠٧اقا کی نمیدونه goal یعنی گل زدن مغنی دومش رو بگید هدف My goal is to have her at all costs هدفم اینه که انو داشته باشم به هر قیمتی که شدهگزارش
14 | 1
tool١٨:٢٩ - ١٤٠١/٠٥/٠٦ابزار Medical tool ابزار پزشکی kitchen tool ابزار اشپزی و. . .گزارش
14 | 1
wave١٨:٢٠ - ١٤٠١/٠٥/٠٦waving hand as a goodbye wavy hair :a hair isn't straightگزارش
14 | 1
cherry١٤:٢٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٦my favorite fruit is cherryگزارش
7 | 1
sour١٣:٤٩ - ١٤٠١/٠٥/٠٦اولن اون که شما میگی soar و معنی درستش بالا رفتن هم نیس😅 کلا اشتب داری میزنی Soar اوج گرفتن نه بالا رفتن فرق داره Sour هم ترش و چیزی که فاسد شده م ... گزارش
7 | 0
pride١٢:٤٠ - ١٤٠١/٠٥/٠٦شما یه سرچ بکنیدpride همجنسگرا ها میان پس یعنی معنی همجنسگرا ها هم میدهگزارش
14 | 6
swallow١٢:٣٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٦این جمله جالبه You must either swallow your words or die یا چیزی نگو یا بمیرگزارش
18 | 0
teeth٢٢:١٩ - ١٤٠١/٠٥/٠٥Tooth یک داندان Teeth جمع دندان هاگزارش
9 | 0
sugar٢١:٣٣ - ١٤٠١/٠٥/٠٥Give me some sugar بوس بدهگزارش
7 | 1
dairy١٨:٥٢ - ١٤٠١/٠٥/٠٥dairy لبنیات daily روزانه diary دفتر خاطراتگزارش
32 | 0
protein١٨:٤٩ - ١٤٠١/٠٥/٠٥به معنی گوشت هم هست مرغ گوسفند وو. .گزارش
5 | 0
straighten١٨:٤٤ - ١٤٠١/٠٥/٠٥درست کردن Thank you for straighten everything ممنونم که همه چیو درست کردیگزارش
9 | 0
aim١٤:٤١ - ١٤٠١/٠٥/٠٥عجمنده Just shut up pleaseگزارش
30 | 1
ask١٤:٠٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٥she asked from me to have sex but i didn't accept because I'm a bound manگزارش
7 | 1
BE١٣:١٨ - ١٤٠١/٠٥/٠٥just be a man alwaysگزارش
5 | 0
count١٢:٣٠ - ١٤٠١/٠٥/٠٥حساب کردن Count me in روی من حساب کن Count me out دور منو خط بکش/روم حساب نکن شمردن please count those items in the box لطفا اون اقلام در جع ... گزارش
9 | 0
that's how٢٢:٠٥ - ١٤٠١/٠٥/٠٣اینجوری استفاده میشه He came with plane that's how he reached quickly اون با هواپیما امد این طوری زود رسیدگزارش
14 | 0
performance١٨:٤٧ - ١٤٠١/٠٥/٠٣عملکرد مثال Nuniz has a very good performance in the friendly game with lipsek نونیز" عملکرد" خیلی خوبی در بازی دوستانه با لایپزیک داشت Liverpool ... گزارش
7 | 1
gradually١٦:٥٦ - ١٤٠١/٠٥/٠٣gradually death 😈گزارش
16 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده