تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

صدای زیر Low pitched sound: صدای بم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

رگی . . . منتسب به رگ

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

نکروز به دلیل نرسیدن خون و متعاقب آن نرسیدن اکسیژن به بافت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

میتواند معنی مشتری هم بدهد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

خونریزی داخل مفصلی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

در اسکلت، به معنای اسکلت جانبی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

برش جراحی برای برداشتن کره چشم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

دیدن، رصد کردن آزمایش کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٧

زبان کوچک

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

به نظر رسیدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

جنبشی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

میانی، داخلی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

ضد انعقادی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

INTER: بین INTRA: درون

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

آراسته کردن پوشاندن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

اندیشه فکر و نظر

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

زائده دندانی مهره دوم گردنی ( آکسیس )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

در رشته پزشکی: Dens: شاخ ( زائده مهره دوم گردنی یا آکسیس )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

طرح

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

سرخرگ ( شریان ) برگشتی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

عوض کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

خفیف و ملایم و . . . کم مهربان

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

تشکیل شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

ساخت هسته

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

. . . رنگی Dark - staining = سیاه رنگ

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

تجزیه طلب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

چرمی که رویش کنگره کنگره و تیکه تیکه شده است

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

یک اسم است

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

از یا مربوط به سن بالا ( کهنسالی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

صوتی، آوایی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

اخیرا به تازگی چند وقت پیش

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

مهره های گردنی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

گمان کردن فکر کردن خیال کردن نظر دادن بدون داشتن دانش کافی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

میکروبها جانداران میکروسکوپی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

۱ - شوخ طبعی و شوخ بودن و . . . ۲ - خلط

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

۱ - میتونه فعل leave باشه که s سوم شخص گرفته. ۲ - میتونه اسم هم باشه که به معنی برگ ها است.

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

موجودات مخلوقات پدیده ها

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

عضلانی - جلدی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

Restricted: محاصره شده محصور شده تقلیل پیدا کرده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
-٢٣

خشکی هر چیزی که خشکه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٧

شلوغ و پرجمعیت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٧

مخفف دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله baqiyatallah university of medical sciences

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

بین استخوانی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

سرخرگ برگشتی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

سرخرگ جنبی سرخرگ سمت جنبی ( کناری )

١