برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد حسین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سرخرگ (شریان) برگشتی ١٣٩٩/٠٩/١١
|

2 عوض کردن ١٣٩٩/٠٩/١١
|

3 خفیف و ملایم و ...
کم
مهربان
١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

4 تشکیل شدن ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

5 ساخت هسته ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

6 ... رنگی
Dark-staining = سیاه رنگ
١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

7 تجزیه طلب ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

8 چرمی که رویش کنگره کنگره و تیکه تیکه شده است ١٣٩٩/٠٨/٠٦
|

9 یک اسم است ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

10 از یا مربوط به سن بالا (کهنسالی) ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

11 صوتی، آوایی ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

12 اولین مرحله رسوب چربی در کبد ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

13 پلاسمالم یا پلاسمالما همان غشاء سلولی است ... ١٣٩٩/٠٦/١١
|

14 اخیرا
به تازگی
چند وقت پیش
١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

15 مهره های گردنی ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

16 گمان کردن
فکر کردن
خیال کردن
نظر دادن بدون داشتن دانش کافی
١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

17 میکروبها
جانداران میکروسکوپی
١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

18 ۱- شوخ طبعی و شوخ بودن و ...
۲- خلط
١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

19 ۱- میتونه فعل leave باشه که s سوم شخص گرفته.
۲- میتونه اسم هم باشه که به معنی برگ ها است.
١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

20 موجودات
مخلوقات
پدیده ها
١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

21 عضلانی-جلدی ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

22 Restricted:
محاصره شده
محصور شده
تقلیل پیدا کرده
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

23 خشکی
هر چیزی که خشکه
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

24 شلوغ و پرجمعیت ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

25 مخفف دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
baqiyatallah university of medical sciences
١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

26 بین استخوانی ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

27 سرخرگ برگشتی ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

28 سرخرگ جنبی
سرخرگ سمت جنبی (کناری)
١٣٩٩/٠٣/٢٥
|