محمد حسین

محمد حسین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهvascular١٢:٣٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢رگی . . . منتسب به رگگزارش
2 | 0
infarction١٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٤نکروز به دلیل نرسیدن خون و متعاقب آن نرسیدن اکسیژن به بافتگزارش
2 | 0
audience٠١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٦/١٠میتواند معنی مشتری هم بدهدگزارش
2 | 1
hemarthrosis٠٧:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٤خونریزی داخل مفصلیگزارش
0 | 0
appendicular٠٩:٣٩ - ١٤٠٠/٠٦/٠٣در اسکلت، به معنای اسکلت جانبیگزارش
0 | 0
enucleate٠٨:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٣برش جراحی برای برداشتن کره چشمگزارش
0 | 0
scopy٢٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٤دیدن، رصد کردن آزمایش کردنگزارش
0 | 0
uvula٠١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٣زبان کوچکگزارش
5 | 0
thought٢٠:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٢به نظر رسیدن گزارش
2 | 0
kinetic٠١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣جنبشیگزارش
0 | 0
medial٢٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢میانی، داخلیگزارش
0 | 0
thrombolytic٠٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢ضد انعقادیگزارش
2 | 0
inter٠٩:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/١١INTER: بین INTRA: درونگزارش
7 | 0
investing٠٨:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/٢١آراسته کردن پوشاندنگزارش
7 | 0
cogitation١٧:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٢اندیشه فکر و نظرگزارش
2 | 0
dens١٠:٠٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٦زائده دندانی مهره دوم گردنی ( آکسیس )گزارش
2 | 1
dens٢١:٥٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٥در رشته پزشکی: Dens: شاخ ( زائده مهره دوم گردنی یا آکسیس )گزارش
5 | 1
devising٢٢:١٦ - ١٣٩٩/٠٩/٢٠طرحگزارش
5 | 0
recurrent artery١٠:٣٠ - ١٣٩٩/٠٩/١١سرخرگ ( شریان ) برگشتیگزارش
0 | 0
sweeps٠٥:١٦ - ١٣٩٩/٠٩/١١عوض کردنگزارش
2 | 0
mild١٧:١٢ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦خفیف و ملایم و . . . کم مهربانگزارش
9 | 1
formation٠٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧تشکیل شدنگزارش
2 | 1
karyogenesis٠٠:٢٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٧ساخت هستهگزارش
2 | 0
staining٢٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦. . . رنگی Dark - staining = سیاه رنگگزارش
0 | 0
separatist٢١:٠٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢١تجزیه طلبگزارش
0 | 0
shagreen٠٩:٠٧ - ١٣٩٩/٠٨/٠٦چرمی که رویش کنگره کنگره و تیکه تیکه شده استگزارش
0 | 0
knott١٩:٠١ - ١٣٩٩/٠٨/٠٤یک اسم استگزارش
2 | 0
agitans٠٥:٣٥ - ١٣٩٩/٠٧/٣٠از یا مربوط به سن بالا ( کهنسالی )گزارش
7 | 0
vocal١٦:٢٩ - ١٣٩٩/٠٧/٢٦صوتی، آواییگزارش
28 | 0
most recently٠٩:٤٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٢اخیرا به تازگی چند وقت پیشگزارش
2 | 0
cervical spine١٥:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/١٤مهره های گردنیگزارش
18 | 0
speculate١١:٤٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥گمان کردن فکر کردن خیال کردن نظر دادن بدون داشتن دانش کافیگزارش
12 | 1
microorganism١١:٣٩ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥میکروبها جانداران میکروسکوپیگزارش
2 | 0
humor٠٩:٥٢ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥۱ - شوخ طبعی و شوخ بودن و . . . ۲ - خلطگزارش
14 | 2
leaves٠٩:٤٣ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥۱ - میتونه فعل leave باشه که s سوم شخص گرفته. ۲ - میتونه اسم هم باشه که به معنی برگ ها است.گزارش
25 | 1
creatures٠٩:٢١ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥موجودات مخلوقات پدیده هاگزارش
28 | 1
musculocutaneous١٠:٠٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤عضلانی - جلدیگزارش
5 | 0
restricted٠٩:٥٩ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤Restricted: محاصره شده محصور شده تقلیل پیدا کرده گزارش
9 | 0
draught٠٩:٤٥ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤خشکی هر چیزی که خشکهگزارش
5 | 3
overcrowded٠٩:٣٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤شلوغ و پرجمعیتگزارش
2 | 0
bmsu١٨:٥٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣مخفف دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله baqiyatallah university of medical sciencesگزارش
25 | 0
interosseous٠٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧بین استخوانیگزارش
28 | 0
recurrent arter١٦:١٠ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥سرخرگ برگشتیگزارش
0 | 0
collateral artery١٦:٠٩ - ١٣٩٩/٠٣/٢٥سرخرگ جنبی سرخرگ سمت جنبی ( کناری )گزارش
2 | 0