امتیاز‌های محمد حسین

بازدید
١٩
امتیاز کل
٣,٤٦٦
کل مدال ها
٤٨
طلا
٠
نقره
١٦
برنز
٣٢
٣٦٠
×
١٠
=
٣,٦٠٠
٧٢
×
=
-١٤٤
٥
×
٢
=
١٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣,٤٦٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٣٥٩
×
١٠
=
٣,٥٩٠
٧٢
×
=
-١٤٤
٤
×
٢
=
٨
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣,٤٥٤

جزئیات امتیاز در بپرس

١
×
١٠
=
١٠
٠
×
=
٠
١
×
٢
=
٢
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٢