مدال‌های دکتر امین روشنی

بازدید
٢٩
امتیاز کل
٢٠,٩٨٣
کل مدال ها
٦٤٣
طلا
٧
نقره
٤٤٣
برنز
١٩٣
نوع مدال

هر ٢٠ پاسخ صحیح

٥
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٢