مدال‌های دکتر امین روشنی

بازدید
٢٨
امتیاز کل
٢٠,٩٨٣
کل مدال ها
٦٤٣
طلا
٧
نقره
٤٤٣
برنز
١٩٣
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

١٠٥
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٦٥
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

١٥
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١