امتیاز‌های دکتر امین روشنی

بازدید
١
امتیاز کل
٢٠,٢٥٦
کل مدال ها
٦٣٤
طلا
٧
نقره
٤٣٨
برنز
١٨٩
١,٨٧٧
×
١٠
=
١٨,٧٧٠
٢٥٤
×
=
-٥٠٨
٩٤
×
٢
=
١٨٨
٩
×
=
٠
×
٢
=
٠
١٢١
×
١٥
=
١,٨١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٢٠,٢٥٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,٣٥٣
×
١٠
=
١٣,٥٣٠
٢٤٧
×
=
-٤٩٤
٥٣
×
٢
=
١٠٦
٩
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
١٣,١٣٣

جزئیات امتیاز در بپرس

٥٢٤
×
١٠
=
٥,٢٤٠
٧
×
=
-١٤
٤١
×
٢
=
٨٢
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
١٢١
×
١٥
=
١,٨١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٧,١٢٣