تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

اقدام متقابل

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

تلنگر زدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

ارجح، سرآمد

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

مقابله به مثل کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

متضمن شدن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

بدو

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

قائم به ذات، ذاتا، ذاتی، به خودی خود

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

حس و حال

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٢

سرخوش

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤٢

دغدغه داشتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

دم به تله ندادن، قسر در رفتن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

تیز کردن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٦

فرا طبیعی، ماورا الطبیعه

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٧٤

اطلاعات و اسناد هویتی، مدرک تایید صلاحیت

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣

گذشته فعل pride به معنی بالیدن، مفتخر بودن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٦٧

تاثیر گذار

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢

تخلیه شده

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٤

پیشرو

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٠

براده ها

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٥٠

چیدمان

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١١٦

ادغام کردن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

عدم قطعیت ها، نا اطمینانی ها، تردیدها

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٥

استنتاج، استنباط، نتیجه گیری، برداشت

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٤٦

پایانی، نهایی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٥٤

نا همگونی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٦

چشم بند