حسین نجم

حسین نجم

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcounteract٢٠:٥٤ - ١٣٩٩/١١/١٧اقدام متقابلگزارش
7 | 1
spur١١:١٦ - ١٣٩٨/٠٨/٢٩تلنگر زدنگزارش
7 | 1
paramount١٦:٢٢ - ١٣٩٨/٠٨/٢٧ارجح، سرآمدگزارش
28 | 0
counteract١٦:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٨مقابله به مثل کردنگزارش
9 | 1
pledge١٥:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٨متضمن شدنگزارش
28 | 1
onest١٥:٠٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٨بدوگزارش
12 | 1
intrinsic١٥:٣٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٤قائم به ذات، ذاتا، ذاتی، به خودی خودگزارش
32 | 0
sentiment١١:١٧ - ١٣٩٨/٠٧/٠٦حس و حالگزارش
23 | 0
jolly١١:٠٢ - ١٣٩٨/٠٧/٠٦سرخوشگزارش
9 | 1
obsess٠٨:٤٧ - ١٣٩٨/٠٦/٢٥دغدغه داشتنگزارش
48 | 0
elude٠٨:٣٩ - ١٣٩٨/٠٦/٢٥دم به تله ندادن، قسر در رفتنگزارش
23 | 0
hond١٥:٠٣ - ١٣٩٨/٠٥/٢٦تیز کردنگزارش
0 | 0
supernatural٢٣:٣٠ - ١٣٩٧/٠٤/٢٢فرا طبیعی، ماورا الطبیعهگزارش
16 | 0
credential٠٨:٠٢ - ١٣٩٧/٠٢/٠١اطلاعات و اسناد هویتی، مدرک تایید صلاحیتگزارش
85 | 0
prided١٠:١٥ - ١٣٩٦/١١/٠٦گذشته فعل pride به معنی بالیدن، مفتخر بودنگزارش
5 | 0
impressive٢٢:١٢ - ١٣٩٦/١١/٠١تاثیر گذارگزارش
239 | 3
depleted٢١:١١ - ١٣٩٦/٠٨/١٠تخلیه شدهگزارش
5 | 1
foremost١٤:٢٥ - ١٣٩٦/٠٨/٠٨پیشروگزارش
7 | 1
cuttings١٩:٢٢ - ١٣٩٦/٠٨/٠١براده هاگزارش
2 | 1
configuration٢٠:٢٨ - ١٣٩٦/٠٧/٢٩چیدمانگزارش
53 | 0
integrate٢١:٠٠ - ١٣٩٦/٠٧/٢٨ادغام کردنگزارش
147 | 1
uncertainties١٨:٠٥ - ١٣٩٦/٠٧/٢٨عدم قطعیت ها، نا اطمینانی ها، تردیدهاگزارش
37 | 0
inferring١٧:٠١ - ١٣٩٦/٠٧/٢٨استنتاج، استنباط، نتیجه گیری، برداشتگزارش
21 | 1
concluding١٤:٠٣ - ١٣٩٦/٠٧/٢٧پایانی، نهاییگزارش
87 | 1
heterogeneity٢١:١٦ - ١٣٩٦/٠٧/٢٥نا همگونیگزارش
71 | 1
blindfold٢٢:١٥ - ١٣٩٦/٠٦/١٦چشم بندگزارش
30 | 1