امتیاز‌های حسین نجم

بازدید
١٦
امتیاز کل
٨,٢٠٨
کل مدال ها
٣٧
طلا
٥
نقره
١٣
برنز
١٩
٨٣٢
×
١٠
=
٨,٣٢٠
٥٦
×
=
-١١٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨,٢٠٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٨٣٢
×
١٠
=
٨,٣٢٠
٥٦
×
=
-١١٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨,٢٠٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠