امتیاز‌های هورام

بازدید
١٢
امتیاز کل
٨٩٣
کل مدال ها
٣١
طلا
٠
نقره
٥
برنز
٢٦
٥٨
×
١٠
=
٥٨٠
٠
×
=
٠
١٤٢
×
٢
=
٢٨٤
٣٣
×
=
-٣٣
١٦
×
٢
=
٣٢
٢
×
١٥
=
٣٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨٩٣

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٧
×
١٠
=
٧٠
٠
×
=
٠
٩٤
×
٢
=
١٨٨
٢٨
×
=
-٢٨
٠
×
-١٥
=
٠
٢٣٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٥١
×
١٠
=
٥١٠
٠
×
=
٠
٤٨
×
٢
=
٩٦
٥
×
=
١٦
×
٢
=
٣٢
٢
×
١٥
=
٣٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦٦٣