نوع مدال

پاسخ به پرسش بدون پاسخی که حداقل ٦٠ روز گذشته ثبت شده

٢
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٢
نوع مدال

پاسخ صحیح

١
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

١٤
نوع مدال

پاسخ به پرسش بدون پاسخی که حداقل ٣٠ روز گذشته ثبت شده

١
نوع مدال

پرسش با حداقل ١,٠٠٠ بازدید

١
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

١
نوع مدال

ثبت ١٠ دیدگاه

١
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ١٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

١