نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
image acquisition: تصویر برداری
١ روز پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
outline: 1 - فهرست2 - طرح کلی
١ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
form: ( ساختار ) مطرح است
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
setting: 1 - شرایط ( زمانی و مکانی ) 2 - چی ...
١ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
in terms of: در قالب، از منظر
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
objective reason: دلیل عینی، دلیل قابل مشاهده
٢ هفته پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٢ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
predictive models: مدل پیش بینی کننده یا Predictive Mo ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
by: اگر قبل از ضمایر انعکاسی و تاکیدی ح ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
crossover: در حوضه الگوریتم ژنتیکی به معنای ( ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
treat: 1 - پرداختن 2 - پردازش کردن ( با تو ...
٢ هفته پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
plain bayes: الگوریتم بیز ساده بیز ساده یک الگو ...
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
place of issue: در متون حقوقی ( محل صدور )
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
despite: به رغم از جهت ویرایش بهتر است
٣ هفته پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
scaffold: قالب، چارچوب
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in contrast: در مقابل، در مقایسه با
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
involve: مستلزم. . . بودن
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
avert: چشم ها را درویش کردن ( avert )
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
streamline: سوق دادن، هدایت کردن
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
deal: پرداختن به چیزی ( می پردازد )
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
rush off: باعجله راهی شدن/ حرکت کردن Zac rush ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
as a result: در نتیجه ، بنابراین
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
acknowledgement: پذیرش
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
code: آیین مثل آیین ادبی
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
draw: استنباط کردن بیان کردن
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
deposit: رسوب کردن، بر جای گذاشتن، سپرده گذا ...
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
actor: عامل یا عاملین
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sence: 1 - مفهوم، معنا 2 - حس، احساس
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
may: 1 - می توان 2 - ممکن است اجازه یا ا ...
١ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٢ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٢ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
much less: قید: بسیار کمتر حرف ربط: چه رسد به ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
if: اگر ، در صورتیکه ، بشرط آنکه
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
turn out: معلوم شد است
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
rather than: در نقش حرف اضافه: به جای در نقش جز ...
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
out: هم نقش قیدی و هم نقش حرف اضافه دارد
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
and: قید ربط: به علاوه، ضمناً، علاوه بر ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
engage: می پردازد به
٣ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
light: فعل: روشن کردن اسم: نور، چراغ صفت: ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
raise: 1 - بالا بردن 2 - پرورش دادن 3 - مط ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in comparison: در مقایسه
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
A: ترتیب ترجمه :1 - ی ( نکره ) مثل a b ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
concern: معنای آن وقتی اسم است به ترتیب: مسئ ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
afford: 1 - اگر بحث مالی باشد: استطاعت مالی ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
turn out to be: عامیانه:از آب درامدن، معلوم شدن علم ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
related to: 1 - مربوط به 2 - مرتبط با 3 - دربا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
given: در ابتدا و انتهای جمله به معنای: با ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
while: ( در حالی که ) بهترین ترجمه آن است ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
the same: ترتیب ترجمه: 1 - همین و همان 2 - یک ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
rate: میزان، نرخ، سرعت
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
so far as: جز قیدی مرکب به معنای: تا جاییکه
٤ ماه پیش
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
file: فرآیند پر کردن، تشکیل، تسلیم و به ج ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
weak artificial intelligence: هوش مصنوعی ضعیف ( به انگلیسی Weak A ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
moral sciences: علوم اخلاقی
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
digital light processing: واژه DLP در پرینتر سه بعدی رزینی بر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

تکمیل درباره من

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٣٠٠ رای

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
to make a better understanding: شناخت بیشتر
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
در ارتباط با یکدیگر: In relation to one another
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
چه رسد به: Let a lone
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
پرنده های اسمان به حالت گریه کنند: در اصطلاح به معنای Makes your life ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
رویه قضایی: legal procedure
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
در انجام دادن این کار: In doing so In so doing
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
جدیدترین: Most recent
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
قدرت بخشیدن: Empower
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
قافیه های شعری: The rhyming scheme
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
the rhyming scheme: قافیه های شعری
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
داشتن مهارت زیاد: authoritative
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
به این صورت نیست: this is not the case
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
can help: به صورت منفی خودداری کردن، اجتناب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
can help: به صورت منفی خودداری کردن، اجتناب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
grin: لبخند بی صدایی که دندان ها را نشان ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
after: به اقتباس از پس از افعال name, desi ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
develop: Develop بر اساس متن به ترتیب اولویت ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
one ice: معنای اصطلاحی: کنار گذاشتن برای مصر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
meet: 1 - ملاقات کردن2 - تامین کردن3 - بر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
a c induction motor: متناوب القایی موتور
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
abattior: کشتارگاه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
take: معانی زیر را می دهد: 1 - بردن 2 - آ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
incorporate: به کار گرفتن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
range: طیف
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
caracterize: مشخصه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
involve: مستلزم. . . بودن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
IN: هم نقش حرف اضافه و هم نقش قیدی دارد
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
concern: معنای آن وقتی اسم است به ترتیب: مسئ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
و غیره: And etc and so on and so forth and ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sometime: زمانی، وقتی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
AS: اگر بعد از as یک جمله کامل بیاید بر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
known: شناخته شده هویدا، معروف، مشهور، معل ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
تحصیل کردن: Education
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
ذاتی بودن: innate
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
take decision: تصمیم گیری خرد و کوچک مد نظر است
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
مقدمات کار: The ground is prepared
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
supply: با حرف اضافه for به معنای فراهم کرد ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
turn into: 1 - تبدیل شدن 2 - روی آوردن 3 - چرخ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
clump: لخته شدن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
geomorphic: زمین ریخت شناسی ، ریخت شناسی زمین
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
ask somebody out: معنی: به قرار دعوت کردن مثال: Brian ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
add up to something: معنی: برابر می شه مثال: Your purcha ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
back something up: معنی: وارونه کردن مثال: You’ll have ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
blow something up: معنی: باد کردن مثال: We have to blo ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
break down: معنی: از کار افتادن ( خودرو، دستگاه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
share: مشترک استفاده کردن یا برخوردار بودن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
then: 1 - پس، بنابراین 2 - سپس 3 - آنگاه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
concentration: 1 - غلظت ( برای مایعات ) 2 - تراکم ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
the same: ترتیب ترجمه: 1 - همین و همان 2 - یک ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
some: ترتیب ترجمه: 1 - با اسم قابل شمارش ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
yet: اول و وسط جمله به معنای: ( اما، ولی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
somehow: تا حدودی ، به نحوی ، یک جورایی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
long: در نقش قید به معنای: مدت ها، از دیر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
just: در نقش قید به معنای: فقط ، درست و د ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
even if: حتی اگر
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
while: ( در حالی که ) بهترین ترجمه آن است ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
as long as: در نقش جز قیدی: تا زمانی که ، مادام ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
as though: انگار، انگار که
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
so that: اگر علت و معلولی باشد به معنای: تا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
provided that: به شرط آنکه
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
analogous to: حرف اضافه مرکب به معنای : مشابه با
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
in comparison: در مقایسه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
than: در نقش جز قیدی: از آنکه ، نسبت به آ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
as as: 1 - همان قدر . . . که 2 - به صفت یا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
so that: اگر بین so و that فاصله باشد یعنی ج ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
couldn't help: خودداری کردن، اجتناب کردن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
keep: اگر فعل بعد آن ing داشت به معنای اد ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
line: مثل: سیر نظریه پردازی یا روند نظریه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
once: به عنوان جز قیدی: 1 - پس از آنکه ، ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
tend to: Tend to v در معنای فعلی: تمایل داشت ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
به نظر رسیدن: Seem, look, appear در معنای فعلی و ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
be used: Be used V مجهول use به معنای استفاد ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
smell: در معنای فعلی: به نظر رسیدن در معن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
sound: در معنای فعلی: به نظر رسیدن در معن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
feel: در معنای فعلی: به نظر رسیدن در معن ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
دستور گشتاری: Transformational Grammer rules
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
موازی با: Parallel to
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
evolve: پدیدار شدن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
engage: می پردازد به
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
concrete: ذات، عینی، ملموس محض
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
end up: End up in or with Ving در معنای فع ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
come to: Come to V به هوش آمدن ( بعد آن فعل ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
simply: 1 - صرفاً 2 - به سادگی، به طور ساده
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in turn: خود، فی نفسه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
otherwise: قید ربط: در غیر اینصورت قید معمولی: ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
given: در ابتدا و انتهای جمله به معنای: با ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
thus for: تا کنون
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
in some extent: تا حدی، تا اندازه ای
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
in the long time: در دراز مدت
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in time: در طول زمان ، به موقع
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
speaking: ly speaking. . . . مثل : generally ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
that is: یعنی، به عبارت دیگر ، به سخن دیگر
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
namely: یعنی، به عبارت دیگر ، به سخن دیگر
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
as well as: قید: به خوبی حرف ربط: و نیز در کل: ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
but: اما حرف ربط: که، بلکه صرفاً به جز
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
SO: قید تشدید: بسیار قید ربط معنا: بناب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
brand: نام تجاری
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
certain: 1 - مطمئن 2 - خاص، ویژه، معین 3 - ب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
occasional: نادر، به ندرت
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
visual contrast: تضاد بصری
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
whose: Whose= of which که در آن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
much less: قید: بسیار کمتر حرف ربط: چه رسد به ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
Make: 1 - ایجاد کردن، ساختن 2 - انجام داد ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
composing of: متشکل از
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
using: با استفاده از
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
take into account: با در نظرگرفتن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
considering: با درنظر گرفتن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
depending on: بسته به
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
following: به دنبال، در پی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
article: 1 - حرف تعریف2 - مقاله3 - قلم و کال ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
twisting and twining: پیچ و تاب
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
suggest: وقتی فاعل آدم نیست: حاکی از آن است ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in terms of: در قالب، از منظر
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
say: وقتی بین دو کاما بیاید قید ربط معنا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
manage: توانستن، موفق شد ( اگر بعد از manag ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
bear: به عنوان فعل: زاییدن، حمل کردن، داش ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
perhaps: ( احتمالا ) ترجمه کنید چون ( شاید ) ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
turn out: معلوم شد است
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
implication: وقتی اسم است به معنای ( کاربرد، مصر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
assisted: به کمک . . . انجام گرفته
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
delivery: ایجاد کردن
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
appear to: فعل های به نظر رسیدن را میتوان ( ظا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
virtually: واقعاً ( در حوزه موضوعات واقعی ) ، ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
photograph: فیلم برداری یا عکس برداری
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
reproduce: 1 - بازنمود2 - بازافرینی
٤ ماه پیش
١