نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٢
نوع مدال

ثبت واژه جدید

١٤١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٢٠
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

تایید موبایل و ایمیل

١
نوع مدال

ثبت حداقل حداقل ٣٠٠ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

١٢٨
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٤٢
نوع مدال

حداقل ٢٠٠ امتیاز در روز

١٢
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

٣
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١