امتیاز‌های حمید زارعی

بازدید
١٢
امتیاز کل
٢٦,٠١٨
کل مدال ها
٣٥٩
طلا
٢
نقره
١٦٥
برنز
١٩٢
٢,٥٥٣
×
١٠
=
٢٥,٥٣٠
١٥٩
×
=
-٣١٨
٤٠٧
×
٢
=
٨١٤
٨
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٦,٠١٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢,٥٥٣
×
١٠
=
٢٥,٥٣٠
١٥٩
×
=
-٣١٨
٤٠٧
×
٢
=
٨١٤
٨
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٢٦,٠١٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠