منو
پاریس

پاریس

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٥٥٨
رتبه کل
٣,٦٢٧
رتبه کل
لایک
٦٧
لایک
دیس‌لایک
٥٦
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥٥٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣,٦٢٦
لایک
لایک
٦٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٩

عمیقاً، قویاً

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

tempo of modern living شتاب زندگی در [عصر] مدرن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

taking a short or long route پیمودن مسیر کوتاه یا طولانی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

Main Body of the Song بدنۀ اصلی ترانه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

شناختن

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٣ سال پیش
متن
These monkeys are highly vocal animals.
دیدگاه
١

میمون ها حیوانات پر سر و صدایی هستند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The workers have become more vocal in their complaints recently.
دیدگاه
٠

اخیرا شکایت کارگران بیشتر به گوش می رسد.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
The entire plan had to be changed.
دیدگاه

کل برنامه باید تغییر کنه.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
Don't worry about looking handsome,Or being strong and brave. Just as you love me unconditionally,I love you just the same.
دیدگاه
٣

نگران این نباش که جذاب یا قوی و شجاع به نظر بیای. درست همانطور که تو من رو بی قید و شرط دوست داری، من هم تو رو دوست دارم.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
A blanket of mist covered the lake.
دیدگاه

مه ضعیفی دریاچه را پوشانده بود.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.