پاریس

پاریس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtempo١٩:٢٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧tempo of modern living شتاب زندگی در [عصر] مدرنگزارش
16 | 1
meditate upon١٨:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧شناختنگزارش
0 | 0
route١١:٣٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧taking a short or long route پیمودن مسیر کوتاه یا طولانیگزارش
7 | 1
highly١١:٠٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧عمیقاً، قویاًگزارش
23 | 1
main body١٠:٤٧ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧Main Body of the Song بدنۀ اصلی ترانهگزارش
2 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهblanket١٩:٥٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧
• A blanket of mist covered the lake.
مه ضعیفی دریاچه را پوشانده بود.
12 | 2
vocal١٩:٤٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧
• The workers have become more vocal in their complaints recently.
اخیرا شکایت کارگران بیشتر به گوش می رسد.
14 | 2
vocal١٩:٤٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧
• These monkeys are highly vocal animals.
میمون ها حیوانات پر سر و صدایی هستند.
37 | 6
entire١٩:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧
• The entire plan had to be changed.
کل برنامه باید تغییر کنه.
12 | 2
term١٨:٤٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧
• I'll be teaching history and sociology next term.
ترم بعدی تاریخ و جامعه شناسی تدریس میکنم.
7 | 1
sing١٨:٢٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧
• The church choir sing every Sunday morning.
گروه کر کلیسا صبح هر یکشنبه [سرود] می خوانند.
0 | 1
just as١٨:٢٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧
• Don't worry about looking handsome,Or being strong and brave. Just as you love me unconditionally,I love you just the same.
نگران این نباش که جذاب یا قوی و شجاع به نظر بیای. درست همانطور که تو من رو بی قید و شرط دوست داری، من هم تو رو دوست دارم.
9 | 1
edifying١٨:١٥ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧
• He read edifying books to improve his mind.
او کتب آموزشی را برای تقویت ذهنش میخواند.
2 | 1