دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥٦٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤,١٨٩
لایک
لایک
٦٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦

tempo of modern living شتاب زندگی در [عصر] مدرن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٠

شناختن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه

taking a short or long route پیمودن مسیر کوتاه یا طولانی

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٩

عمیقاً، قویاً

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١

Main Body of the Song بدنۀ اصلی ترانه

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
A blanket of mist covered the lake.
دیدگاه

مه ضعیفی دریاچه را پوشانده بود.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The workers have become more vocal in their complaints recently.
دیدگاه
٠

اخیرا شکایت کارگران بیشتر به گوش می رسد.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
These monkeys are highly vocal animals.
دیدگاه
١

میمون ها حیوانات پر سر و صدایی هستند.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The entire plan had to be changed.
دیدگاه

کل برنامه باید تغییر کنه.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
I'll be teaching history and sociology next term.
دیدگاه
١

ترم بعدی تاریخ و جامعه شناسی تدریس میکنم.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.