تاریخ
٤ سال پیش
متن
A blanket of mist covered the lake.
دیدگاه

مه ضعیفی دریاچه را پوشانده بود.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The workers have become more vocal in their complaints recently.
دیدگاه
٠

اخیرا شکایت کارگران بیشتر به گوش می رسد.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
These monkeys are highly vocal animals.
دیدگاه
١

میمون ها حیوانات پر سر و صدایی هستند.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The entire plan had to be changed.
دیدگاه

کل برنامه باید تغییر کنه.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
I'll be teaching history and sociology next term.
دیدگاه
١

ترم بعدی تاریخ و جامعه شناسی تدریس میکنم.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The church choir sing every Sunday morning.
دیدگاه

گروه کر کلیسا صبح هر یکشنبه [سرود] می خوانند.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Don't worry about looking handsome,Or being strong and brave. Just as you love me unconditionally,I love you just the same.
دیدگاه
٣

نگران این نباش که جذاب یا قوی و شجاع به نظر بیای. درست همانطور که تو من رو بی قید و شرط دوست داری، من هم تو رو دوست دارم.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
He read edifying books to improve his mind.
دیدگاه

او کتب آموزشی را برای تقویت ذهنش میخواند.