تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

tempo of modern living شتاب زندگی در [عصر] مدرن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٠

شناختن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

taking a short or long route پیمودن مسیر کوتاه یا طولانی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

عمیقاً، قویاً

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١

Main Body of the Song بدنۀ اصلی ترانه