منو
تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

عمیقاً، قویاً

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

tempo of modern living شتاب زندگی در [عصر] مدرن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

taking a short or long route پیمودن مسیر کوتاه یا طولانی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

Main Body of the Song بدنۀ اصلی ترانه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

شناختن