امتیاز‌های پاریس

بازدید
١٢
امتیاز کل
٥٦٨
کل مدال ها
٩
طلا
٠
نقره
٢
برنز
٧
٦٨
×
١٠
=
٦٨٠
٥٦
×
=
-١١٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٦٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٦٨
×
١٠
=
٦٨٠
٥٦
×
=
-١١٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٦٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠