منو
تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧٢

Make or shape something by sending air out of mouth

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٣٣

نامی زیبا

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١٠

Stop trying

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٩٠

An empty ball of air or gas

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥٧

دلتنگی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧٤

Remove marks or writing

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧٦

پوست کندن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧٢

بیروح

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥٧

زنگ تفریح مدرسه ای

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥٩

Frightened Afraid a lot

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦١

A hole or box in the garden with sand in it

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٧

قصر

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٥

بیهوش

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤١

خوشتیپ

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤١

بیابان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٩

But not به جز

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

بازدید از مکانهای دیدنی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

هر گونه نقل مکان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

بامزه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٧

دسته گل

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

جانوری خزنده که به راحتی در آب شنا میکند، اما تخم خود را در خشکی میگذارد. در همه قاره ها زندگی میکند و تغذیه اش از برخی ماهی ها و پستان داران است. خص ...

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣١

فرو کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٩

پیاده روی در کوه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

معمولا غول پیکر ولی در برخی موارد معنی آدم قد بلند یا شخص معروف را هم میدهد

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٨

هر نوع بسته

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

بهبود یافتن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

گیاهی از راسته گندم سانان که میتواند تا 40 متر رشد کند گیاهی گرمسیری در ساختمان سازی کاربرد دارد و جنگل های آن در چین وجود دارد

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

حیوانات در معرض انقراض مانند دلفین نهنگی یا پلنگ آمور یا تمساح پوزه کوتاه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

سرد

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

آرام جان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٥

A class for young children usually children four and five years old

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

انبار کردن کالا برای فروختن آن در زمان مناسب با قیمت بالا

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٩

غرق کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٥

مخفف federation internationale de football association

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٩

سیلی زدن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٦

سازمان اطلاعات و امنیت کشور در عهد پهلوی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد

درجا زدن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧

قطعه طولانی موسیقی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٦

از دست رفته

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٢

صندلی راحتی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٥

علی به معنای بلند مرتبه و اکبر به معنای بزرگ است

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٦

تبلوریافته

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٤

مزار قبر

پیشنهاد
١٤

به ثمر رساندن یا هدیه آوردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٤

سبک شیوه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٢

بیابان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٧

معنای قطره باران هم میدهد

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٩

سفر - مسافرت

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٤

خانواده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١

مرغزار - آبادی

١