برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

علی قناد

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نوشیدن و خوردن ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

2 لاک زدن ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

3 سبد ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

4 صدای بم ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

5 نوعی غسل ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

6 شاخه ای در مسیحیت ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

7 گوشت برجسته زیر گلو ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

8 نوعی درختچه سمی ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

9 نوعی گل ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

10 شبکه شبکه شده ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

11 همان داربند ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

12 خوردنی که با شیر در صبحانه میل می شود ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

13 قوانین ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

14 مو ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

15 سرهنگ ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

16 فرقه ای در مسیحیت ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

17 هر نوع بسته ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

18 دارا ١٣٩٧/٠٥/١٤
|

19 دارو ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

20 مردنی ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

21 قطعه طولانی موسیقی ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

22 مقتول ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

23 از دست رفته ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

24 سرد ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

25 بیروح ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

26 پاک ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

27 مالیدن روغن ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

28 سیاست ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

29 کوری تدریجی ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

30 فراخ ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

31 دارای تورم ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

32 تبلوریافته ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

33 جمع قاضی ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

34 آب دهان ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

35 بازجویی ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

36 نوعی کفش ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

37 جانشین ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

38 صندلی راحتی ١٣٩٧/٠٥/١٣
|

39 غول پیکر ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

40 پیاده روی در کوه ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

41 خلاص ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

42 خوشتیپ ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

43 طاقچه ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

44 درجا زدن ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

45 بازدید از مکانهای دیدنی ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

46 تعبیه راه در زیرزمین ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

47 یک سبک نشستن ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

48 قربب الوقوع ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

49 A hole or box in the garden with sand in it ١٣٩٧/٠٥/١٢
|

50 شوخی آمیز ١٣٩٧/٠٥/١٢
|