تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١١٦

object در دستور زبان به معنی مفعول بکار میرود. . برای مثال ( me, you, him, her, it, us, them )

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٥٤

ضمیر مفعولی ( مثل:me, her, there. . )

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد

دوره، تاریخ

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٩

تک همسری

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

دسته جمعی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٤

مهاجرت داخلی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٦٩

برخورد

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٤٠

بوروکراسی = بورو ( به معنای اداره و میز ) کراسی ( به معنای حکومت کردن ) بنابراین در لغت به معنای حکومت کارمندان بکار میرود.

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

پای برهنه

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١١٦

bill=british english صورت حساب

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣

any thing for buy

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣١

جشنی است مثل هالوین که همه لباس های عجیب و غریب میپوشند

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٧

رنگین کمان

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

متعدد , چند برابر

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

مستلزم

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٤٧

وجه اشتراک

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٤٣

نمرات، نتیجه

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

غیرتی, حسود

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١

you have a good time with

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٨٢

منظور : شغل شما چیست؟ اما what are you do یعنی الان در حال انجام چکاری هستید؟مثل مطالعه کردن و. .

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٠

اصطلاح:گیس و گیس کشی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

یادش بخیر

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٤

گوجه سبز

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٢٤

لوس

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٨٠

اصطلاح: آخ گفتی!

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٨

اصطلاح:شرم آوره!

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

اصلاح:خونه مجردی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

اثبات

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
١٥

سنتها

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٥٠

دست یافتند

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢

طرفدار

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٤٢

پیش غذا

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٦٥

غذای اصلی

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

سکو ( gate )

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٥

کمک دادن

تاریخ
٦ سال پیش
پیشنهاد
٩

سبزی