خان زاده

خان زاده

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهobject١٧:٢٤ - ١٣٩٧/٠٥/٠٨object در دستور زبان به معنی مفعول بکار میرود. . برای مثال ( me, you, him, her, it, us, them )گزارش
163 | 4
object pronoun١٩:٣٨ - ١٣٩٧/٠٤/٠٨ضمیر مفعولی ( مثل:me, her, there. . )گزارش
131 | 3
sweep٠٠:٣٦ - ١٣٩٧/٠٣/٢٧دوره، تاریخگزارش
23 | 4
monogamous٠٠:٢٣ - ١٣٩٧/٠٣/٢٧تک همسریگزارش
18 | 1
mass٢٢:٣٦ - ١٣٩٧/٠٣/٢٦دسته جمعیگزارش
34 | 1
imigration٢٢:٣٤ - ١٣٩٧/٠٣/٢٦مهاجرت داخلیگزارش
9 | 1
treating٢١:٤٣ - ١٣٩٧/٠٣/٢٦برخوردگزارش
108 | 1
بوروکراسی٠٩:٥٦ - ١٣٩٧/٠٣/١٨بوروکراسی = بورو ( به معنای اداره و میز ) کراسی ( به معنای حکومت کردن ) بنابراین در لغت به معنای حکومت کارمندان بکار میرود.گزارش
57 | 0
bare feet١٢:١٠ - ١٣٩٧/٠٢/٢٧پای برهنهگزارش
44 | 1
bill١٩:٤٢ - ١٣٩٧/٠٢/٢٦bill=british english صورت حسابگزارش
209 | 3
item١٥:٥١ - ١٣٩٧/٠٢/٢٥any thing for buyگزارش
23 | 2
costume party٢٠:١٦ - ١٣٩٧/٠٢/٢٤جشنی است مثل هالوین که همه لباس های عجیب و غریب میپوشندگزارش
67 | 1
rainbow١٤:٤٧ - ١٣٩٧/٠٢/١٥رنگین کمانگزارش
37 | 1
multiple١٨:١٢ - ١٣٩٧/٠٢/١٢متعدد , چند برابرگزارش
39 | 1
involving١٨:٠٩ - ١٣٩٧/٠٢/١٢مستلزمگزارش
48 | 1
commonality١٧:٥٩ - ١٣٩٧/٠٢/١٢وجه اشتراکگزارش
57 | 1
grades١٧:٣٥ - ١٣٩٧/٠٢/١٢نمرات، نتیجهگزارش
101 | 3
jealous٢٠:٠٣ - ١٣٩٧/٠٢/٠٨غیرتی, حسودگزارش
69 | 2
person fun١٥:٥٣ - ١٣٩٧/٠٢/٠٨you have a good time withگزارش
2 | 0
what do you do٢٠:٣٧ - ١٣٩٧/٠٢/٠٧منظور : شغل شما چیست؟ اما what are you do یعنی الان در حال انجام چکاری هستید؟مثل مطالعه کردن و. .گزارش
462 | 22
catfight٢٣:٠٥ - ١٣٩٧/٠٢/٠٢اصطلاح:گیس و گیس کشیگزارش
9 | 0
good old days٢٠:٠٦ - ١٣٩٧/٠٢/٠٢یادش بخیرگزارش
44 | 1
green plum٢٠:٠٤ - ١٣٩٧/٠٢/٠٢گوجه سبزگزارش
2 | 0
spoiled٢٠:٠٣ - ١٣٩٧/٠٢/٠٢لوسگزارش
214 | 1
tell me about it٢٠:٠٣ - ١٣٩٧/٠٢/٠٢اصطلاح: آخ گفتی!گزارش
106 | 2
for shame١٩:٥٨ - ١٣٩٧/٠٢/٠٢اصطلاح:شرم آوره!گزارش
14 | 0
bachelor pad١٩:٥٥ - ١٣٩٧/٠٢/٠٢اصلاح:خونه مجردیگزارش
34 | 0
proved١٨:٣٣ - ١٣٩٧/٠١/٢٢اثباتگزارش
39 | 1
customs١٨:٠٣ - ١٣٩٧/٠١/٢٢سنتهاگزارش
51 | 4
reached١٧:٢٣ - ١٣٩٧/٠١/٢٢دست یافتندگزارش
124 | 4
favouring١٦:٤٧ - ١٣٩٧/٠١/٢٢طرفدارگزارش
9 | 1
main courses٠٩:٤٤ - ١٣٩٦/١٢/٢٠غذای اصلیگزارش
122 | 1
appetizers٠٩:٤٤ - ١٣٩٦/١٢/٢٠پیش غذاگزارش
103 | 1
platform٢٣:٤٥ - ١٣٩٦/١٢/١٩سکو ( gate )گزارش
60 | 2
give advice٢١:٥٢ - ١٣٩٦/١٢/١٩کمک دادنگزارش
14 | 1
herbs١٣:١٦ - ١٣٩٦/١٢/٠٨سبزیگزارش
25 | 1