امتیاز‌های خان زاده

بازدید
١٧
امتیاز کل
١٦,٥٠٤
کل مدال ها
٥٩
طلا
١٠
نقره
٢٨
برنز
٢١
١,٧١٨
×
١٠
=
١٧,١٨٠
٣٣٨
×
=
-٦٧٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٦,٥٠٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,٧١٨
×
١٠
=
١٧,١٨٠
٣٣٨
×
=
-٦٧٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٦,٥٠٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠