تاریخ
١١ ماه پیش
متن
A lot of teenagers develop acne.
دیدگاه
٢

بسیاری از نوجوانان جوش می زنند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
ten weeks and then some
دیدگاه
٢

ده هفته و شاید هم بیشتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
foursome
دیدگاه
١

چهارنفره - چهارتایی.

تاریخ
١ سال پیش
متن
I'm happy to give you my opinion, but I'm really no judge of wine.
دیدگاه
٠

خوشحالم از اینکه نظرم را به شما می گویم، اما درباره مشروب واقعا نظری ندارم.

تاریخ
١ سال پیش
متن
The captain judged that the ship would make land by morning.
دیدگاه

نظر ناخدا این بود که کشتی صبح به خشکی می رسد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
You don't need to stand. Please sit down.
دیدگاه
٢

چرا ایستاده اید، بنشینید لطفا.

تاریخ
١ سال پیش
متن
My horse was very sick and for two days I thought he would kick the bucket.
دیدگاه
٠

اسبم چنان مریض احوال بود که دو روز تمام فکر می کردم کارش تمام است.

تاریخ
١ سال پیش
متن
His heirs were greedily waiting for him to kick the bucket.
دیدگاه
٠

ورثه اش حریصانه منتظر بودند سرش را زمین بگذارد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
The wishes before kick the bucket, that's The Bucket List.
دیدگاه
٠

به کارهایی که پیش از مرگ دوست داریم انجام دهیم، bucket list می گویند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Jinny was so startled that she nearly kicked the bucket over.
دیدگاه
٠

جینی چنان ترسید که نزدیک بود قالب تهی کند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
As soon as he kicked the bucket, he started to become famous.
دیدگاه
١

همین که غزل خداحافظی رو خوند، مشهور شد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
All the splendor in the world is not worth a good friend.
دیدگاه
١

همه شکوه و عظمت این دنیا در برابر یک دوست خوب هیچ است.

تاریخ
١ سال پیش
متن
A man alone is either a saint or a devil.
دیدگاه
٠

انسان صرفا یا شیطان است یا قدیس

تاریخ
١ سال پیش
متن
Let the cough drop melt in your mouth.
دیدگاه
٠

بگذارید قرص مکیدنی در دهانتان آب شود.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Tommy looked as if butter wouldn't melt in his mouth.
دیدگاه

انگار کره در دهان تامی آب نمی شد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
The paper has started to come away from the walls.
دیدگاه
٠

کاغذ دیواری ورآمده است.

تاریخ
١ سال پیش
متن
She cooks like her mother.
دیدگاه

دست پختش به مادرش رفته