منو
تاریخ
١ سال پیش
متن
You don't need to stand. Please sit down.
دیدگاه
٢

چرا ایستاده اید، بنشینید لطفا.

تاریخ
١١ ماه پیش
متن
ten weeks and then some
دیدگاه
٢

ده هفته و شاید هم بیشتر

تاریخ
٤ ماه پیش
متن
A lot of teenagers develop acne.
دیدگاه
٢

بسیاری از نوجوانان جوش می زنند.

تاریخ
١١ ماه پیش
متن
foursome
دیدگاه
٠

چهارنفره - چهارتایی.

تاریخ
١ سال پیش
متن
All the splendor in the world is not worth a good friend.
دیدگاه
١

همه شکوه و عظمت این دنیا در برابر یک دوست خوب هیچ است.

تاریخ
١ سال پیش
متن
As soon as he kicked the bucket, he started to become famous.
دیدگاه
١

همین که غزل خداحافظی رو خوند، مشهور شد.

تاریخ
١١ ماه پیش
متن
I'm happy to give you my opinion, but I'm really no judge of wine.
دیدگاه
٠

خوشحالم از اینکه نظرم را به شما می گویم، اما درباره مشروب واقعا نظری ندارم.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Let the cough drop melt in your mouth.
دیدگاه
٠

بگذارید قرص مکیدنی در دهانتان آب شود.

تاریخ
١ سال پیش
متن
The paper has started to come away from the walls.
دیدگاه
٠

کاغذ دیواری ورآمده است.

تاریخ
١ سال پیش
متن
A man alone is either a saint or a devil.
دیدگاه
٠

انسان صرفا یا شیطان است یا قدیس

تاریخ
١ سال پیش
متن
She cooks like her mother.
دیدگاه

دست پختش به مادرش رفته

تاریخ
١ سال پیش
متن
Jinny was so startled that she nearly kicked the bucket over.
دیدگاه
٠

جینی چنان ترسید که نزدیک بود قالب تهی کند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
The wishes before kick the bucket, that's The Bucket List.
دیدگاه
٠

به کارهایی که پیش از مرگ دوست داریم انجام دهیم، bucket list می گویند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
His heirs were greedily waiting for him to kick the bucket.
دیدگاه
٠

ورثه اش حریصانه منتظر بودند سرش را زمین بگذارد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
My horse was very sick and for two days I thought he would kick the bucket.
دیدگاه
٠

اسبم چنان مریض احوال بود که دو روز تمام فکر می کردم کارش تمام است.

تاریخ
١١ ماه پیش
متن
The captain judged that the ship would make land by morning.
دیدگاه

نظر ناخدا این بود که کشتی صبح به خشکی می رسد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Tommy looked as if butter wouldn't melt in his mouth.
دیدگاه

انگار کره در دهان تامی آب نمی شد.