some

/sʌm//sʌm/

معنی: کمی از، کسی، بعضی، بعض، برخی از، برخی، چندتا، شخص یا چیز معینی، تعدادی، کم و بیش، تقریبا، چندتا، تاحدی، اندکی، قدری، چندین، چندی
معانی دیگر: چند، حدودا، قریب به، (آمریکا - عامیانه) جالب توجه، چشمگیر، معرکه، برخی از مردم، بعضی ها، برخی ها، چند عدد، (عامیانه) کمی، یک خرده، یک ذره، (آمریکا - عامیانه) خیلی، یک عالمه، -ی، مقداری، غالبا، شخصیا چیز معینی
some _
پسوند: مانند، - آور، - بخش [troublesom یا lonesome]، پسوند: گروه، تعداد معین، - نفری [threesome]، ... تن، بدن [chromosome]
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

پسوند ( suffix )
• : تعریف: marked by (such) a condition, quality, thing, or action.

- burdensome
[ترجمه فاطمه افرازه] حدودا
|
[ترجمه ترگمان] ناگوار …
[ترجمه گوگل] سنگین
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- lonesome
[ترجمه ترگمان] دلم تنگ شده بود
[ترجمه گوگل] تنهایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- tiresome
[ترجمه ترگمان] خسته کننده است
[ترجمه گوگل] خسته کننده
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
پسوند ( suffix )
• : تعریف: a group that has (such) a number of members.

- foursome
[ترجمه ترگمان] چهار نفری
[ترجمه گوگل] چهار نفری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
صفت ( adjective )
(1) تعریف: being an unspecified number or amount.
مشابه: little

- some money
[ترجمه ترگمان] مقداری پول
[ترجمه گوگل] مقداری پول
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: being unknown or unnamed.

- Some man stopped to inquire about a job.
[ترجمه ترگمان] چند نفر ایستادند تا درباره کار پرس و جو کنند
[ترجمه گوگل] بعضی از مردم در مورد یک کار متوقف شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: being unspecified but relatively great in number or amount.

- It will take some time to finish this job.
[ترجمه ترگمان] مدتی طول می کشد تا این کار تمام شود
[ترجمه گوگل] این کار به پایان خواهد رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
ضمیر ( pronoun )
(1) تعریف: an indefinite quantity or number in addition to what was previously specified.
مشابه: several

- ten weeks and then some
[ترجمه ترگمان] ده هفته و بعد …
[ترجمه گوگل] ده هفته و سپس برخی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: certain unspecified people, things, or instances.
مشابه: certain

- Some are friendly and some are not.
[ترجمه ترگمان] برخی دوستانه هستند و برخی دیگر نیستند
[ترجمه گوگل] بعضی ها دوستانه هستند و بعضی ها نیستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
قید ( adverb )
(1) تعریف: approximately; about.

- It cost some fifty dollars.
[ترجمه ترگمان] قیمتش پنجاه دلار بود
[ترجمه گوگل] این هزینه پنجاه دلار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: (informal) a bit; somewhat.

- He reads some, but not much.
[ترجمه *_*] او کمی مطالعه میکند، ولی نه زیاد.
|
[ترجمه ترگمان] او بعضی چیزها را می خواند، اما نه زیاد
[ترجمه گوگل] او برخی می نویسد، اما نه چندان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. some acids corrode metals
برخی اسیدها فلزات را می خورند.

2. some african weeds have become naturalized here
برخی از علف های افریقایی در اینجا پا گرفته اند.

3. some agree and some disagree
بعضی ها موافقند و بعضی ها مخالف.

4. some ancient customs have disappeared
برخی از سنت های کهن از میان رفته اند.

5. some ancient peoples exposed unwanted infants
برخی از اقوام کهن نوزادان ناخواسته را رها می کردند و می رفتند.

6. some animals are able to see in the dark
بعضی از حیوانات می توانند در تاریکی ببینند.

7. some animals are in danger of dying out
برخی از حیوانات در خطر نابودی هستند.

8. some animals are predatory by nature
برخی حیوانات به طور غریزی درنده خو هستند.

9. some animals can also see at night
برخی جانوران در شب هم می بینند.

10. some animals chew holes in wood
بعضی از حیوانات با جویدن چوب در آن سوراخ ایجاد می کنند.

11. some animals copulate once a year
برخی از جانوران سالی یک بار جفت گیری می کنند.

12. some animals dig tunnels
برخی از جانوران آهون حفر می کنند.

13. some animals do not breed in captivity
برخی جانوران در اسارت زاد و ولد نمی کنند.

14. some animals have a fleecy cover
برخی حیوانات پوشش پشمین دارند.

15. some animals have effective systems of communication
برخی جانوران از سیستم موثر ارتباطی برخوردارند.

16. some animals have fossorial claws
برخی جانوران چنگال های حفار دارند.

17. some animals have protective coloring
برخی حیوانات دارای رنگ های ایمن دار هستند.

18. some animals hunt in packs
برخی جانوران دسته جمعی شکار می کنند.

19. some animals live for centuries
برخی جانوران صدها سال عمر می کنند.

20. some animals live in pairs
برخی جانوران به صورت زوج زندگی می کنند.

21. some animals mimic their environment
برخی حیوانات با محیط خود همگون می شوند.

22. some arabs gutturalize some english sounds
برخی اعراب آواهای انگلیسی را بصورت حلقی ادا می کنند.

23. some are born great and some achieve greatness
برخی ازافراد بزرگ زاده به دنیا می آیند و برخی بزرگی را کسب می کنند.

24. some argue that the existance of the atomic bomb has helped to maintain peace
برخی استدلال می کنند که وجود بمب اتمی به نگهداشتن صلح کمک کرده است.

25. some babies dribble
برخی نوزادان گلیز می ریزند.

26. some babies startle easily
برخی از نوزادان زود هراسان می شوند.

27. some believe ataturk was a benevolent dictator
برخی معتقدند آتاتورک دیکتاتور خیراندیشی بود.

28. some believe in the divinity of christ
برخی معتقد به ربانیت عیسی هستند.

29. some believe that capital punishment will brutalize the general public
برخی معتقدند که مجازات اعدام موجب سنگدلی قاطبه ی مردم می گردد.

30. some believed that god's election of individuals has nothing to do with their actions
برخی معتقد بودند که رستگارسازی افراد توسط خداوند بستگی به اعمال آنها ندارد.

31. some believed that witches fly on broomsticks
برخی فکر می کردند پیر زنان ساحره روی دسته ی جارو (نشسته و) پرواز می کنند.

32. some beverages effervesce
بعضی از نوشابه ها گازدار هستند (می جوشند).

33. some birds beat their wings ten times a second
برخی پرندگان هر ثانیه ده بار بال می زنند.

34. some birds migrate
برخی پرندگان کوچ می کنند.

35. some birds nest in trees
برخی پرندگان در درخت لانه می کنند.

36. some birds talk
برخی پرندگان حرف می زنند.

37. some birds winter in the south
برخی پرندگان در زمستان به جنوب می روند.

38. some book
کتابی

39. some books have a bad effect on children
برخی از کتاب ها اثر بدی روی بچه ها می گذارند.

40. some bread and cheese
قدری نان و پنیر

41. some bricks effloresce
برخی آجرها شوره می بندند.

42. some bugs bite humans
برخی از حشرات انسان را می گزند.

43. some came and others went
برخی آمدند و دیگران رفتند.

44. some candidates receive more positive exposure than others
برخی نامزدهای انتخاباتی برگذاشت مثبت تری از سایرین دریافت می کنند.

45. some canned foods contain harmful chemicals
برخی از خوراک های توی قوطی دارای مواد شیمیایی مضری هستند.

46. some cardiac insufficiencies cannot be remedied
برخی از نارسایی های قلبی را نمی توان درمان کرد.

47. some cars depreciate quickly
برخی اتومبیل ها زود از ارزش می افتند.

48. some cartilages ossify with age
برخی غضروف ها در اثر سن استخوانی می شوند.

49. some chemical compounds boil and fume
برخی ترکیبات شیمیایی می جوشند و گازدود ایجاد می کنند.

50. some children grizzle a lot
بعضی بچه ها خیلی ناله و زاری می کنند.

51. some christians believe in the deity of christ
برخی مسیحیان به خداوندی عیسی ایمان دارند.

52. some clans claimed to have descended from a single ancestor
برخی از قبایل ادعا می کردند که جملگی از یک نیای واحد سرچشمه گرفته اند.

53. some communities still lack electricity and indoor plumbing
برخی از جوامع هنوز برق و آب لوله کشی ندارند.

54. some consider rustam as the archetype of chivalry
برخی رستم را نمونه ی راستین جوانمردی می دانند.

55. some cotton can soak up the spilled water
قدری پنبه می تواند آب ریخته شده را جذب کند.

56. some cows never gentle
بعضی گاوها هرگز رام نمی شوند.

57. some day i will get even with them!
روزی به آنها تلافی خواهم کرد!

58. some day your ideas too will have their day in court
روزی نوبت ارائه ی عقاید تو هم فراخواهد رسید.

59. some deputies brought a motion to censure the government
برخی از نمایندگان در خواست استیضاح دولت را کردند.

60. some deputies were open to corruption
برخی از نمایندگان اهل رشوه بودند.

61. some dictionaries define words well
برخی فرهنگ ها واژه ها را خوب معنی می کنند.

62. some dinasaurs had feathery wings
برخی دایناسورها بال های پوشیده از پر داشتند.

63. some diseases are chronic and some are acute
برخی بیماری ها مزمن و برخی حاد هستند.

64. some diseases are genetic
برخی از بیماری ها موروثی است.

65. some diseases are transmitted orally
برخی بیماری ها از راه دهان سرایت می کند.

66. some diseases can easily be communicated to others
برخی بیماری ها به آسانی به دیگران منتقل می شود.

67. some diseases stay dormant for a long time
برخی بیماری ها مدت ها در کمون باقی می ماند.

68. some dissatisfied officers staged a coup d'etat
برخی از افسران ناراضی دست به کودتا زدند.

69. some doubted his christhood
برخی در مسیح بودن او شک داشتند.

70. some drugs aid digestion
برخی داروها گوارش را آسان می کنند.

مترادف ها

کمی از (صفت)
some, few

کسی (ضمير)
some, one, anybody, someone, somebody

بعضی (ضمير)
some, certain

بعض (ضمير)
some, certain

برخی از (ضمير)
some, several

برخی (ضمير)
some

چندتا (ضمير)
some

شخص یا چیز معینی (ضمير)
some

تعدادی (قید)
some

کم و بیش (قید)
some

تقریبا (قید)
much, about, circa, near, nigh, almost, approximately, nearly, some, all but, well-nigh, sort of, thereabout

چندتا (قید)
some

تاحدی (قید)
nearly, some, pretty, partly, kind of, somewhat

اندکی (قید)
some, awhile, slightly

قدری (قید)
some, little, something, slightly, somewhat

چندین (قید)
many, some, so, several, so much, so many

چندی (قید)
some, several, partly

تخصصی

[ریاضیات] بعضی، تعدادی، برخی، مشخص، کم و بیش

به انگلیسی

• being an unknown or unspecified amount, undetermined, approximate; being unnamed; impressive, remarkable (informal)
approximately, to a certain degree; somewhat (informal); very, considerably (informal)
indefinite amount or quantity
you use some to refer to an unspecified amount of something or to a number of people or things.
you also use some to emphasize that an amount or number is fairly large.
some is also used to refer to part of an amount or group.
if you refer to some person or thing, you are referring to that person or thing vaguely, without stating precisely which one you mean.
some is also used to mean approximately; a formal use.

ارتباط محتوایی

معنی اصلیکمی از، کسی، بعضی، بعض، برخی از، برخی، چ ...معانی متفرقهچند، حدودا، قریب به، ( آمریکا - عامیانه ) ...بررسی کلمهپسوند ( suffix ) • : تعریف: marked by ( such ) a condition, quality, thing, or action. - burd ...جمله های نمونه1. some acids corrode metals برخی اسیدها فلزات را می خورند. 2. some african weeds have become na ...مترادفکمی از ( صفت ) some, few کسی ( ضمیر ) some, one, anybody, someone, somebody بعضی ( ضمیر ) so ...بررسی تخصصی[ریاضیات] بعضی، تعدادی، برخی، مشخص، کم و بیشانگلیسی به انگلیسیbeing an unknown or unspecified amount, undetermined, approximate; being unnamed; impressive, remark ...

پیشنهاد کاربران

چه قدر چه مقدار
قسمتی
مقداری
معدود
کسانی, آنانی
adv. approximately; about
در حدود
به معنی "یک آدم" هم هست.
مثلا: یه آدم عوضی، یه آدم آشغال، یه آدم خوش شانس، یه آدم پیر و خرفت و . . . . . .
بعضی = برخی، مقدار = مقداری ، یک = یک آدم
مقداری. کمی. به اندازه ای.
برخی. بعضی از

تعدادی, مقداری
یک کم ، یک مقدار
به مقداری
برخی
کمابیش، تاحدودی، ( به ) نوعی
تعدادی . مقداری . کمی
Some :مقداری
مثل
یه
گاهی به معنی مثل یا مانند است

مقداری، حدودی، مانند
هرگاه some با اسم قابل شمارش مفرد آمد معادل a و an است و یانکره ترجمه می شود. some book کتابی
با اسم قابل شمارش جمع بیاید بعضی - برخی - بعضی - چند -
با اسم غیرقابل شمارش مقداری ترجمه می شود .
گاهی نوعی نیز ترجمه می شود.
اگر some با عددهمراه شود در حدود ترجمه می شود
مثال : some 700 yars = در حدود 700 سال
وقتی کسی رو نمیشناسم یا اصلا برامون مهم نیست از واژه some استفاده می کنیم.
دوستان در برخی جمله ها به معنی sort of به کار میره

یه جور، یک جور

My friend Bethel rescued him from some lab
دوستم بتل از یه جور ازمایشگاه نجاتش داد

و فکر میکنم معنی "یه" یه معنی اشتباهه که دوستی اشاره کرده
حرف تعیین کننده some به معنای بعضی و مقداری
معادل های فارسی حرف تعیین کننده some بعضی و مقداری هستند. some با اسامی غیر قابل شمارش و شکل جمع برخی اسامی بکار می رود و میزان یا تعداد چیزی که میزان و تعداد مشخصی ندارد را تعیین می کند. مثال:
. in some cases it's possible to fix the problem right away ( در بعضی از موارد امکان حل کردن فوری مشکل وجود دارد. )
?i can't eat all this chocolate, would you like some ( من نمیتوانم تمام این شکلات را بخورم، مقداری ( از آن را ) میخواهی؟ )
. there's some cake in the kitchen if you'd like it ( اگر میخواهی، مقداری کیک در آشپزخانه است. )
- گاهی some به اعضای مشخصی از یک گروه و یا به گونه بخصوصی از یک چیز و نه به تمام آن گروه یا چیز اشاره می کند. مثال:
. some stories he wrote were made into movies ( بعضی از داستان هایی که او نوشت تبدیل به فیلم شدند. )
* ( یعنی همه داستان های او به فیلم تبدیل نشدند، بلکه فقط تعدادی از آنها به فیلم تبدیل شدند. )

ضمیر some به معنای بعضی ها، بعضی چیز ها و بعضی افراد
معادل های فارسی ضمیر some بعضی ها، بعضی چیز ها و بعضی افراد هستند. ضمیر some به تنهایی بکار می رود و نه قبل از اسم. این ضمیر به میزان و تعداد چیزی و یا تعداد افرادی اشاره می کند. مثال:
. some disapprove of the idea ( بعضی ها [بعضی افراد] با این ایده مخالف هستند. )
. you'll find some in the drawer ( مقداری در کشو پیدا خواهی کرد. )

منبع: سایت بیاموز
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما