فاطمه افرازه

 فاطمه افرازه

فهرست جمله های ترجمه شدهmatter١٨:٤٦ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢اتفاق بدی افتاده؟
2 | 0
some١٨:٤٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢
• burdensome
حدودا
85 | 7