برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فاطمه افرازه

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 matter • اتفاق بدی افتاده؟ ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

2 some
• burdensome
• حدودا
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|