پیشنهاد
٤

cloud integration platform ( رایانه و فنّاوری اطلاعات ) واژه مصوب: بن سازۀ یکپارچه سازی اَبر تعریف: بن سازه ای که در آن قابلیت مدیریت و یکپارچه سازی ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

hypersonic flow ( حمل ونقل هوایی ) واژه مصوب: شارش برین صوتی تعریف: شارشی با سرعت بیشتر از پنج ماخ در محیط شاره

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

metastable state ( شیمی ) واژه مصوب: حالت شبه پایدار تعریف: حالتی که در آن ماده در زیر دمای سیرشدگی در فشار معین به صورت بخار همگن وجود دارد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

forestation ( مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست و جنگل ) واژه مصوب: جنگل‏کاری تعریف: تشکیل جنگل، به صورت مصنوعی یا طبیعی، در عرصه‏های جنگلی یا غیرجنگلی ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

deafness ( شنوایی شناسی ) واژه مصوب: ناشنوایی تعریف: کم شنوایی بسیار عمیق با آستانۀ شنوایی بیش از 90 دسی بل که در آن فراگیری زبان گفتاری بدون تقویت ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

polyregion ( ریاضی ) واژه مصوب: چندناحیه ای تعریف: حاصل ضرب دکارتی تعدادی متناهی ناحیۀ صفحۀ مختلط

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

footstep identification ( علوم نظامی ) واژه مصوب: تشخیص ردپا تعریف: بررسی آثار جای پای به جامانده از گام های فرد در یک مکان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

multiple edges ( ریاضی ) واژه مصوب: یال های چندگانه تعریف: دو یا چند یال که دو رأس گراف مفروض را به هم وصل کنند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

spine ( زیست شناسی - علوم گیاهی ) واژه مصوب: خار 2 تعریف: برگی نوک تیز یا بخشی نوک تیز از برگ که شامل دُمبرگ یا رگبرگ اصلی یا رگبرگ دومین یا برگچه ی ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

wheel hub ( حمل‏ونقل ریلی ) واژه مصوب: توپی چرخ تعریف: [حمل‏ونقل ریلی] بخش مرکزی چرخ که محور در آن نصب می شود|||[قطعات و اجزای خودرو] قطعه ای که به ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

sync mark ( سینما و تلویزیون ) واژه مصوب: علامت همگاهی تعریف: علامتی که تدوینگر معمولاً با مداد روغنی بر روی نوارهای تصویر و صدا می گذارد تا از آن ن ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

Typhaceae ( زیست شناسی - علوم گیاهی ) واژه مصوب: لوئیان تعریف: تیره ای از گندم سانان بزرگ علفی مردابی با یک سرده و حدود پانزده گونه با پراکندگی جهان ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

effective precipitation ( علوم جَوّ ) واژه مصوب: بارش مؤثر 1 تعریف: در آبیاری، بخشی از بارش که در خاک باقی می ماند و برای مصرف گیاه در دسترس آن قرار ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

digits of hand ( علوم تشریحی ) واژه مصوب: انگشتان دست تعریف: مجموعۀ انگشت های هر دست که هرکدام از چند بند تشکیل شده است

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

orbital decay ( فیزیک ) واژه مصوب: فرواُفت مداری تعریف: پدیده ای که در آن الکترون یک اتم با از دست دادن انرژی از مداری بالاتر به مداری پایین تر می ر ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

tourism destinations ( گردشگری و جهانگردی ) واژه مصوب: مقصدهای گردشگری تعریف: هر کشور، شهر، ناحیه یا محدودۀ جغرافیایی که ازلحاظ جاذبه‏های گردشگری و ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

Cathartidae ( زیست‏شناسی - علوم جانوری ) واژه مصوب: لاشخوریان تعریف: تیره ای از راستۀ شاهین‏سانان که عموماً جثه‏ای بزرگ تر از تیره های دیگر این راست ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

reactance drop ( فیزیک ) واژه مصوب: اُفت واکنایشی تعریف: کاهش اختلاف پتانسیل دو سر مدار براثر وجود خازن یا القاگر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

monoderomy theorem ( ریاضی ) واژه مصوب: قضیة تک مداری تعریف: قضیه ای در آنالیز مختلط مبنی براینکه ادامة تحلیلی یک تابع در امتداد خم های هم جا یکی است

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

Tamaricaceae ( زیست شناسی - علوم گیاهی ) واژه مصوب: گزیان تعریف: تیره ای از میخک سانان اغلب علفی یا درختی کوچک یا درختچه ای با چهار سرده و 120 گونه ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

sensor ( عمومی ) واژه مصوب: حسگر تعریف: دستگاهی که در برابر تغییرات یک کمیت فیزیکی مانند نور یا صوت یا گرما واکنش نشان دهد و آنها را به علائم اطلاعا ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

collapsar ( نجوم ) واژه مصوب: رُمب‏اختر تعریف: ستارۀ بسیار پرجِرمی که براثر رُمبش به سیاهچاله یا ستارۀ نوترونی تبدیل شده است

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

terrain analysis ( علوم نظامی ) واژه مصوب: عارضه کاوی تعریف: گردآوری اطلاعات در مورد عوارض طبیعی یا انسان ساخت در زمین عملیات و تحلیل و ارزیابی و تف ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

scape ( زیست شناسی - علوم گیاهی ) واژه مصوب: گل ستاک تعریف: دُمگل آذینی برهنه که معمولاً از طوقۀ قاعده ای برگ های رویشی برمی خیزد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

kiss and ride ( درون شهری ) واژه مصوب: بدرودسوار تعریف: سامانه ای که در آن مردم با خودرو شخصی به محل سوارشدن به حمل ونقل عمومی منتقل می شوند و خودرو ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

pseudovolcano ( زمین‏شناسی ) واژه مصوب: آتشفشان‏نما تعریف: فنجانۀ ( crater ) بزرگی که در ارتباط با فعالیت آتشفشانی نیست

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

roller hockey ( ورزش ) واژه مصوب: هاکی با چرخ تعریف: نوعی بازی شبیه به هاکی روی یخ که با چرخ سره و چوب هاکی بین دو تیم پنج نفره بازی می شود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

perinatalogist ( علوم سلامت ) واژه مصوب: پیراتولدشناس تعریف: پزشک متخصص پیراتولدشناسی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

tripe ( علوم و فنّاوری غذا ) واژه مصوب: سیرابیشیردان تعریف: بخشی از آلایش خوراکی که شامل معدۀ چهارقسمتی نشخوارکنندگان است

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

curve matching ( ژئوفیزیک ) واژه مصوب: جورسازی منحنی تعریف: روشی تفسیری مبتنی بر مقایسۀ مشاهدات با سرمنحنی ها

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

transactional database ( رایانه و فنّاوری اطلاعات ) واژه مصوب: پایگاه دادة تراکنشی تعریف: نوعی سامانة مدیریت پایگاه داده که توانایی برگشت به وضعیت پ ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

unequal temperament ( موسیقی ) واژه مصوب: اعتدال نامساوی تعریف: هرگونه اعتدال، غیر از اعتدال مساوی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

faveolatus ( زیست شناسی - علوم گیاهی ) واژه مصوب: ریزلانه زنبوری تعریف: ویژگی های سطحی با لانه زنبوری های ریز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

coda waves ( ژئوفیزیک ) واژه مصوب: پساموج تعریف: بخشی از امواج ثبت شده در لرزه نگاشت که به دنبال موج های مشخصی می آیند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

Triglochin ( زیست شناسی - علوم گیاهی ) واژه مصوب: سه سیخک تعریف: سرده ای از سه سیخکیان با هجده گونه که در شمال امریکا و اروپا و آسیا و استرالیا می ر ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

open cells ( علوم جَوّ ) واژه مصوب: یاخته های باز تعریف: آرایۀ منظمی از تکه های آشکار اَبر به صورت شبکه ای از اَبر لایه ای

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

Cassiopeia ( نجوم ) واژه مصوب: ذات‏الکرسی تعریف: صورت فلکی بارز شمال آسمان که نماد ملکه کاسیوپیا در افسانه‏های یونان ‏است

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

mastaba ( باستان‏شناسی ) واژه مصوب: مصطبه تعریف: سازه ای به شکل مکعب مستطیل از خشت که بر روی گورهای دورۀ عتیق و دورۀ پادشاهی کهن مصر بنا می شد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

lee cyclogenesis ( علوم جَوّ ) واژه مصوب: چرخندزایی بادپناه تعریف: توسعۀ همدیدمقیاس یک گردش چرخندی جوّی در بادخور یک رشته کوه|||متـ . چرخندزایی کوهس ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

root ( موسیقی ) واژه مصوب: پایه 8 تعریف: نتی که آکورد بر مبنای آن نامیده می‏شود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

traveled way ( حمل‏ونقل درون شهری - جاده ای ) واژه مصوب: سواره رو 2 تعریف: بخشی از راه که برای حرکت وسایل نقلیه در نظر گرفته می شود به استثنای شانه ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

milk crumb ( علوم و فنّاوری غذا ) واژه مصوب: زبرۀ شیری تعریف: فراورده ای از مخلوط دانۀ کاکائو و شیر و شکر

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

vestibular ( پزشکی - دندان پزشکی ) واژه مصوب: دهلیزی تعریف: مربوط به دهلیز

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

Late period ( باستان‏شناسی ) واژه مصوب: دورۀ متأخر تعریف: دوره ای در تاریخ مصر باستان از حدود 664 تا 332 ق. م که شامل سلسله های بیست وششم تا سی ام و ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

pentatonism ( موسیقی ) واژه مصوب: نظام پنج درجه‏ای تعریف: استفاده از گام پنج‏درجه‏ای

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

darken ship ( علوم نظامی ) واژه مصوب: تاریکسازی ناو تعریف: تاریک ساختن ناو به طوری که هیچ نوری از آن به خارج نتابد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

coagulation ( شیمی ) واژه مصوب: انعقاد تعریف: ناپایدار شدن و مجتمع شدن اولیۀ ذرات معلق ریز و کلوئیدی موجود در آب با افزودن مواد شیمیایی مناسب

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

dental technician ( پزشکی - دندان پزشکی ) واژه مصوب: فن ورز دندان سازی تعریف: فن ورزی که به سفارش و دستور کار دندان پزشک به ساخت انواع دندان های مصن ...

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

disintegrant ( علوم دارویی ) واژه مصوب: بازکننده تعریف: ماده ای که موجب از هم باز شدن اجزای قرص در تماس با مایع درون معده و روده می شود

پیشنهاد
٠

glucose intolerance test ( تغذیه ) واژه مصوب: آزمون نابردباری گلوکوزی تعریف: آزمونی برای سنجش واکنش نامطلوب غیرایمنی بدن به گلوکوز