metastable state

تخصصی

[شیمی] حالت نیم پایدار
[زمین شناسی] حالت نیم پایدار
[نساجی] حالت نیمه پایدار

پیشنهاد کاربران

metastable state ( شیمی )
واژه مصوب: حالت شبه پایدار
تعریف: حالتی که در آن ماده در زیر دمای سیرشدگی در فشار معین به صورت بخار همگن وجود دارد

بپرس