root

/ˈruːt//ruːt/

معنی: ریشه، اصل، زمینه، پایه، اساس، بنیاد، عنصر، بن، بنیان، فرزند، اصول، سر چشمه، بنه، پوزه بخاک مالیدن، از عددی ریشه گرفتن، ریشه کن کردن، ریشه دار کردن، داد زدن
معانی دیگر: ریشه ی هوایی aerial root، (جمع - مجازی) ریشه ی خانوادگی یا محلی، سابقه ی زندگی، تبار، نسب، کس و کار، (دندان یا مو یا ناخن یا زبان) بن، منشا، کنه، (ریاضی) ریشه، ریشه دواندن، گرفتن، کاشتن، (بیشتر به صورت مجهول) سرجای خود میخ کوب شدن یا کردن، جم نخوردن، مبتنی بودن یا کردن، ریشه داشتن (در چیزی)، -1 (گیاه) ریشه، بیخ، بیخه ((انواع ریشه ها))، مخروطی concial، شلغمی napiform، دوکی fusiform، لیفی، رشته ای fibrous، تسبیحی moniliform، گرهکی، گرهک دار nodulose، تکمه ای tuberous، ریشه ی نابجا adventitious root، ریشه ی نگهدار prop root، (دستور زبان) واج پایه، رجوع شود به: rhizome، (به ویژه با پوزه) زمین را کندن، پوزه مالی کردن، کاویدن، کاوش کردن، جستجو کردن، (فضولانه) بررسی کردن، زیر و رو کردن، (معمولا با: for) حمایت کردن، تشویق کردن، هورا کشیدن (به سود شخص یا تیم و غیره)، (معمولا با: out) جستن، یافتن، درجمع اصول، غریدن

بررسی کلمه

اسم ( noun )
عبارات: take root
(1) تعریف: the part of a plant that usu. grows underground, absorbs water and nutrients, and attaches the plant to the soil.

(2) تعریف: something similar to the root of a plant in form, position, or function.
مترادف: base, bottom, footing, foundation, ground, matrix

(3) تعریف: the embedded part of a hair, nail, tooth, or other partially external bodily part.
مترادف: matrix, quick

(4) تعریف: the basis; core; origin.
مترادف: bottom, core, heart, origin, pith, quick, seed, source
مشابه: derivation, extract, ground

- The root of the problem lies in his childhood.
[ترجمه ب گنج جو] دوران کودکیش سرچشمه ی مشکلات اوست
|
[ترجمه Mrjn] ریشه ی این مشکل در دوران کودکی اش است.
|
[ترجمه شان] سرچشمه ( ریشه ) این مشکل به دوران کودکی اش باز می گردد.
|
[ترجمه گوگل] ریشه مشکل در کودکی اوست
[ترجمه ترگمان] ریشه این مشکل در دوران کودکی اش نهفته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: (often pl.) familial, ancestral, or ethnic background.
مترادف: ancestry, background, heritage, origin, tradition
مشابه: culture

(6) تعریف: a number that multiplied by itself yields a given number.
مشابه: radical

- Two is the square root of four.
[ترجمه گوگل] دو جذر چهار است
[ترجمه ترگمان] دو، ریشه دوم چهار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: roots, rooting, rooted
(1) تعریف: to grow a new root or roots.
مشابه: burgeon, germinate, sprout

(2) تعریف: to become fixed, accepted, or established.
مترادف: fix, take
مشابه: found, set in
فعل گذرا ( transitive verb )
مشتقات: rooted (adj.), rootlike (adj.)
(1) تعریف: to cause to put out roots or become implanted.
مترادف: germinate, implant, plant, propagate
متضاد: uproot
مشابه: embed, establish, set

(2) تعریف: to fix; establish.
مترادف: base, establish, fix, found, plant, set
مشابه: anchor, implant, seat
فعل ناگذر ( intransitive verb )
حالات: roots, rooting, rooted
(1) تعریف: to dig or turn over soil, often with the snout or nose, as a pig.
مترادف: furrow, grub
مشابه: dig, rout

(2) تعریف: to rummage or pry while searching for something.
مترادف: delve, ferret, nose, poke, rummage, smell
مشابه: dig, meddle, plow, pry, rout
فعل گذرا ( transitive verb )
(1) تعریف: to dig or turn over, often with the snout or nose (often fol. by up).
مترادف: grub
مشابه: dig, furrow, nose, plow, rake, rifle, rout, rummage, snuff, uproot

(2) تعریف: to bring to light so as to eliminate (usu. fol. by out).
مترادف: ferret, grub, smell, sniff
مشابه: dig, expose, rake, reveal, rout, rummage, uncover, unearth

- They were unable to root out the cause of the problem.
[ترجمه ب گنج جو] برای زدودن آن مشکل توانایی کافی نداشتند.
|
[ترجمه گوگل] آنها نتوانستند علت این مشکل را ریشه‌یابی کنند
[ترجمه ترگمان] آن ها نتوانستند علت مشکل را ریشه کن کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. root beer
آبجو ریشه،روت بیر

2. root the cuttings in good soil
قلمه ها را در خاک خوب بکار.

3. root (something) out
برانداختن،ریشه کن کردن

4. root (something) up
(به ویژه گیاه) از ریشه کندن،با ریشه در آوردن

5. root graft
پیوند پایه

6. cube root
کعب،ریشه ی سوم

7. simple root
ریشه ی بسیط

8. square root
جذر،ریشه ی دوم

9. the root of a tooth
بن دندان،ریشه ی دندان

10. the root of all his misfortunes was cupidity
ریشه ی تمام بدبختی های او آزمندی بود.

11. the root of some changes cannot be easily diagnosed
ریشه ی برخی دگرگونی ها را نمی توان به آسانی تشخیص داد.

12. the root of this problem
سرمنشا این مسئله

13. cube root
(ریاضی) کعب،ریشه ی سوم

14. take root
ریشه گرفتن،مستقر شدن

15. exponent of root
فرجه ی توان کسری،نمای کسری

16. some plants root easily
برخی از گیاهان خوب ریشه می دوانند.

17. the cube root of 8 is 2
ریشه ی سوم 8 عبارت است از 2 .

18. to strike root
ریشه دواندن

19. "walk" is the root of "walking" and "walker"
"walk" واجپایه ی "walking" و "walker" است.

20. money is the root of all evil
پول ریشه ی همه ی اهریمنی ها است

21. to extract a root
جذر گرفتن

22. 3 is the square root of 9
3 ریشه ی دوم 9 است.

23. i finally managed to root out a copy of the article
بالاخره موفق شدم نسخه ای از آن مقاله را پیدا کنم.

24. tweezers pull hair by the root
موچین مو را از ریشه می کند.

25. to pull a plant by the root
گیاهی را از ریشه کندن

26. Riches are the root of all evil.
[ترجمه ب گنج جو] اصل و مایه ی اهریمن حرص مال و ثروت است.
|
[ترجمه گوگل]ثروت ریشه همه بدی هاست
[ترجمه ترگمان]Riches ریشه همه شیطان هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

27. Idleness is the root of all evil.
[ترجمه گوگل]بیکاری ریشه همه بدی هاست
[ترجمه ترگمان]Idleness ریشه همه شیطان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

28. Idleness is the root (or mother) of all evil (or sin or vice).
[ترجمه ب گنج جو] مهملی و تن لشی اصل و اساس بدذاتی و شیطان صفتیه.
|
[ترجمه گوگل]بیکاری ریشه (یا مادر) همه بدی ها (یا گناهان یا بدی ها) است
[ترجمه ترگمان]Idleness ریشه (یا مادر)همه شیطان (یا گناه یا گناه)است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

29. The love of money is the root of all evil.
[ترجمه گوگل]عشق به پول ریشه همه بدی هاست
[ترجمه ترگمان]عشق به پول ریشه تمام بدی ها است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

30. Poverty is the root of all evils.
[ترجمه ب گنج جو] ریشه و بن مایه ی همه ی شر و بدبختی های روحی همین فقر و نداریه.
|
[ترجمه گوگل]فقر ریشه همه بدی هاست
[ترجمه ترگمان]فقر ریشه تمام بدی ها است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

ریشه (اسم)
base, stub, germ, ammonium, root, stem, radical, pedigree, background, genesis, theme, germination, stump

اصل (اسم)
point, quintessence, inception, principle, real, maxim, axiom, germ, origin, root, stem, radical, element, strain, authorship, provenance, fatherhood, paternity, mother, motif, principium, rootstock

زمینه (اسم)
base, ground, tendency, design, basis, setting, root, background, terrain, context, conspectus, theme, sketch, groundwork, outline

پایه (اسم)
base, stand, stock, measure, leg, ground, pile, status, prop, mark, degree, grade, basis, stalk, root, stage, mount, rank, stratum, buttress, stanchion, foundation, bedrock, radix, fulcrum, headstock, outrigger, cantilever, sill, column, pillar, phase, footpath, fundament, groundsel, groundwork, mounting, pediment, principium, thallus

اساس (اسم)
base, ground, basis, root, nucleus, element, foundation, cornerstone, bedrock, fabric, grass roots, fundament, groundsel, groundwork

بنیاد (اسم)
base, basis, root, institute, foundation, cornerstone, substratum, fundament

عنصر (اسم)
base, beginning, origin, root, element

بن (اسم)
bottom, root, basement

بنیان (اسم)
valence, valency, basis, root, radical, foundation, radicle, warp and woof

فرزند (اسم)
issue, root, progeny, offset, child, produce, son, sprout, offspring, daughter, scion, shoot

اصول (اسم)
course, root, rhythm, doctrine, tenet

سر چشمه (اسم)
original, principle, derivation, source, origin, root, spring, fountainhead, hotbed, headwaters, fountain, mother, wellspring, headspring, springhead, wellhead

بنه (اسم)
root, luggage

پوزه بخاک مالیدن (فعل)
root, nuzzle, rootle

از عددی ریشه گرفتن (فعل)
root

ریشه کن کردن (فعل)
root, eradicate, root out, uproot, root up, extirpate

ریشه دار کردن (فعل)
root, frill

داد زدن (فعل)
cry, shout, root, outcry, roar, bawl, hoot

تخصصی

[شیمی] ریشه گرفتن، جذر، ریشه
[عمران و معماری] ریشه
[کامپیوتر] ریشه - ریشه نام حساب که برای مدیر سیستم unix استفاده می شود .
[دندانپزشکی] ریشه، ریشه دندان، بخشی از دندان که بوسیله سمان پوشیده شده و در حفره ای داخل فک قرار می گیرد. نکاتی در مورد ریشه ها: ریشه ها در ناحیه طوق پهن تر و به سمت Apex باریکتر می شوند. دندانهای قدامی و پرمولرها ( بجز پرمولر اول بالا که معمولا دو ریشه یکی باکالی یکی لینگوالی دارد) معمولا یک ریشه دارند. مولرهای بالا سه ریشه دارند یکی لینگوالی و دو تا باکالی مولرهای پایین دو ریشه ای هستند یکی مزیالی دیگری دیستالی
[برق و الکترونیک] ریشه
[مهندسی گاز] ریشه، بنیاد، پایه، اساس
[ریاضیات] ریشه
[آب و خاک] ریشه سد

انگلیسی به انگلیسی

• part of a plant growing underground which anchors the plant and absorbs water and nutrients; part which anchors; source, origin; base, fundamental part; number that multiplied by itself yields a given number (mathematics)
plant, cause to develop roots; dig in the ground with the snout; fix in place, spellbind; cheer, encourage
the roots of a plant are the parts that grow underground.
the root of a hair or tooth is the part beneath the skin.
your roots are the place or culture that you or your family grew up in, which you have now left.
the root of something is its original cause or basis. count noun here but can also be used as an attributive adjective. e.g. ...the root causes of poverty.
if you root through things, you search through them thoroughly.
see also grass roots, square root.
to take root means to start to grow or develop.
if you put down roots in a place, you begin to feel that you belong there, for example because you take part in activities there and have made a lot of friends, so that eventually you think of the place as your home.
if you root for someone or something, you support them and hope that they succeed in what they are trying to do.
if you root someone or something out, you find them and remove them from a place.

پیشنهاد کاربران

ریشه، بنیان
مثال: The problem has deep roots.
مشکل ریشه های عمیقی دارد.
*آموزش زبانهای انگلیسی، ترکی استانبولی و اسپانیایی
با Hadi Es موافقم معنی تشویق کردن و حمایت کردن هم میدهد.
چرا وقتی از جواب چیزی مطمئن نیستید دیس لایک میکنید.
این کار شما دیگران را به اشتباه میندازه
در زبان باستانی لری ( بویراحمدی، . . . ) واژه کهن وآریایی�رودrud� به معنی فرزنداست. این واژه کهن وارد زبانهای اروپایی ( انگلیسی، . . . ) شده وبه صورت�روتroot� به معنی فرزند در زبان انگلیسی کاربرد دارد.
...
[مشاهده متن کامل]
( همانطورکه میدانید یک کلمه ممکن است در انگلیسی معانی مختلفی داشته باشد. ریشه ( گیاه، درخت، رگ وریشه ) انسان، تبار، اصل بنیان و. . . از معانی دیگرrootاست ) . در اینجا تبدیل رایج دال به ت را داریم یعنی رودrud > روتroot. حذف دال آخرکلمه درلری رایج است وبه صورت�رو� هم به کارمیرود، ودر ترکیب با�ی� به معنی فرزندم است. گمان میرود با واژه�روله� به معنی فرزند در گویش دیگری از لری همریشه باشد. وهمچنین واژه �روتroot� ممکن است با�ریچلک به معنی ریشه�، �رگ، ریشه، raceریس ( رجوع شود به race ) همریشه باشد.

آب خوردن از، آبشخور چیزی بودن
دقیقا با خانوم زهرا سادات موافقم.
علاوه بر معانی گفته شده، بیانی غیررسمی برای داشتن رابطه جنسی هم هست
I'm rooting for you
من ریشه تورا میخشکانم
یک معنی اش ریشه هست
root
بنیادین
root ( موسیقی )
واژه مصوب: پایه 8
تعریف: نتی که آکورد بر مبنای آن نامیده می‏شود
تشویق کردن ، همایت کردن ، پشتیبانی کردن
ریشه
پایه
Base
ظاهرا یه بیان غیر رسمی برای واژه ی sex هم هست
ریشه
I'm rooting for my friend من از دوستم پشتیبانی میکنم
Root for someone :
نشان دادن حمایت خود به کسی که دچار مشکلی شده است.
پشتیبانی کردن از کسی که با چالشی روبرو شده است.
root - and - branch : همه جانبه
1 ) extract root به معنیاستخراج ریشه یعنی ریشه های معادله را پیدا کردن ، در قسمت جمله های نمونه معنی این جمله را جذر گرفتن معنی کرده است که اشتباه می باشد ، و به معنی استخراج ریشه می باشد و جمله ی زیر به معنی جذر گرفتن است
...
[مشاهده متن کامل]

الف ) extract the square root یعنی جذر گرفتن مثلا جذر 25 ،
ب ) extract the cubic root یعنی ریشه ی سوم گرفتن مثلا ریشه ی سوم عدد هشت می شود
2 ) root for somebody or something
الف ) To encourage, support, or cheer for someone or something
الف ) به معنی تشویق کردن ، حمایت کردن و خوشحالی کردن برای کسی یا چیزی
ب ) to wish the best for someone or something in an endeavor or activity
ب ) ارزوی موفقیت کردن برای کسی / ارزوی بهترین ها رو کردن برای کسی در یک کار یا فعالیت یا تلاش
I have always rooted for the company to succeed
من همیشه ارزوی موفقیتیا بهترین هارو داشتم برای شرکت که موفق شود.
ج ) to support a sports team or a sports player and want them to win:
ج ) تشویق کردن تیم ورزشی
3 ) root something up : از ریشه در اوردن یک گیاه
4 ) root something out
الف ) رییشه کن کردن ، خلاص شدن از
ب ) جستجو کردن و پیدا کردن چیزی که پیدا کردنش سخته ، در کل به معنی جستجو و پیدا کردن
ب ) I rooted out an old pair of shoes which might fit you
ب ) من یک جفت کفش قدیمی پیدا کردم که ممکنه اندازه ی تو باشه.
5 ) take root
الف ) برای ایده ، روش ، اعتقاد یعنی ریشه گرفتن ، جا افتادن در بین مردم و جامعه ( که مردم یا . . . اون رو بپذیرن یا اون رو باور کنن )
ب ) برای خود گیاه یعنی ریشه دادن و رشد کردن جایی که گیاه رو کاشتید
6 ) root ریشه دادن و رشد کردن
7 ) root around ( somewhere به معنی به دنبال چیزی گشتن علی الخصوص در میان چیزای دیگر
She was rooting around in her drawer for a pencil.
او در حال گشتن برای یک مداد در کمدش بود

ریشه دواندن
استقرار یافتن
آرام و قرار پیدا کردن
قرار یافتن
مستقر شدن
استقرر یافتن . By meditation practice children will be firmly rooted in the here and now
ریشه پایه
قسمت تهتانی زبان
جذر
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٢٢)

بپرس