مدال‌های امیر محمد تقی زاده

بازدید
٢٥
امتیاز کل
١٤,٧٨٨
کل مدال ها
٧٠
طلا
٩
نقره
٢٣
برنز
٣٨
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٢٨
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٧
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١