نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
طایفه ابیل: بزرگ خاندان ابیل در چخانسوز سردا ر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
طایفه سارانی: طایفه سارانی خوش اخلاق خوش برخورد م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه سارانی: طایفه سارانی خوش اخلاق خوش برخورد م ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
گله: گله از دوکلمه گل له درست شده. یعنی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
طایفه میدانی: طایفه میدانی قبیله بلوچ که از بلوچس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه میدانی: طایفه میدانی قبیله بلوچ که از بلوچس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه ابیل: پیشنهاد رستم خان ابیل فرزند ایشون ح ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه سارانی: طایفه سارانی از دلگان بلوچستان تاسی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
طایفه فارسی مدان: فارسیمدان درست میباشد و ب این معنی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه فارسی مدان: فارسیمدان درست میباشد و ب این معنی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
معرفی طایفه یا ایل عبدالملکی: عبد الملک در لغت به معنای بنده و کو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
معرفی طایفه یا ایل عبدالملکی: عبد الملک در لغت به معنای بنده و کو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه ابیل: سلام خداداد آبیل فرزند خان محمد آبی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
معرفی طایفه یا ایل عبدالملکی: آنچه از تاریخ بر می آید عبدالملکی ه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
طایفه ارباب زهی: طایفه اربابزهی اززیر شاخه های ایل ر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
طایفه سلگی: سلگی به معنی جنگ جو است که در زمان ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه ابیل: معنی لغوی آبیل زاهدوپرهیزگارومتقی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه میدانی: افراد زیادی از طایفه میدانی در بمپو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه ابوالحسنی: میخوام طائفه م واصل نسب رو پیدا کنم ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
اوریاد: اوریاد : 1 - اسم طایفه ترک زبان قشق ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه میدانی: طایفه میدانی یکی از تیره های قوم سا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
طایفه رشیدی: طایفه رشیدی یکی از طوایف بلوچ استان ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه رشیدی: طایفه رشیدی یکی از طوایف بلوچ استان ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
طایفه بزرگ بیات در کتاب جوامع التاریخ: قوم بیاتیکی از اقوام ترک ایرانی است ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه بزرگ بیات در کتاب جوامع التاریخ: قوم بیاتیکی از اقوام ترک ایرانی است ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه سلگی: سلگی به معنی جنگجو و سرباز است و ای ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
طایفه رشیدی: بعد از شیرمحمدخان بزرگ مرد و سردار ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
طایفه شاه حسینی: درود برطایفه شاحسینی بزرگ . درود بر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه شاه حسینی: درود برطایفه شاحسینی بزرگ . درود بر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
طایفه لجعی: ناصر لجعی از زابل روستای ناعب لجعی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه لجعی: ناصر لجعی از زابل روستای ناعب لجعی
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه ابیل: ابیل طایفه بسیار بزرگ و مردان جنگ ج ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
طایفه قوم ماد: مغ
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه رشیدی: عموی مرحوم شیرمحمدخان رشیدی شخصی هس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه رشیدی: طوایفی که رشیدی ها بااون ها وصلت خو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه سارانی: سلام مادر بزرگ شما اشتباه گفتن سارا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
طایفه ای از ترکمانان: یموت
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه ای از ترکمانان: یموت
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه رشیدی: طایفه رشیدی که بعد از جنگی که با خو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
طایفه رشیدی: آقای آریا بهداروند اشتباه گرفتی داد ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
طایفه رشیدی: طایفه رشیدی در واقع به نارویی ها وص ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه ارباب زهی: سلام طایفه ارباب زهی یکی از طایفه ب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه رشیدی: طایفه رشیدی اصالتا نارویی میباشد. ا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
طایفه رشیدی: مطمئنا کسانی که در این پیج پیگیر طا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه سارانی: میرازبک برادر سارون بوده وبه دلبل ا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه بورکی: طایفه بورکی ازقوم لرکوچک میباشد که ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه رشیدی: بیشتر گفته های شما پذیرفتنی می باشد ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه میدانی: حاجی جان حرف شما صحت دارد البته این ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
طایفه رشیدی: طایفه رشیدی هیچگونه ارتباطی با ایلا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
سرکرده طایفه پارس ها: هخامنش
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
خدری: طایفه خدری در ارومیه و اطراف ان هم ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
طایفه رشید: بخشی از نوادگان طایفه رشیدی در روست ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه میدانی: سلام بر عزیزانی که این پیج را دنبال ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه خلیلی بیگیوند: من از تیره زیلایی در ایل قشقایی هست ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
خدری: تیره بزرگ مهمد خدر طایفه ابوالحسنی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه ابوالحسنی: طایفه ابوالحسنی ساکن در منطقه کم آب ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه خلیلی بیگیوند: تیره دوست محمد از تیره بزرگ خیری ون ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
طایفه لر سهره مهری: ساکن در استان همدان. لرستان .
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه خلیلی بیگیوند: تیره تپایی خلیلی از نسل منصور خان ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
طایفه لر سوره میری: یکی از طوایف لر ساکن همدان *** بعضی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه لر سوره میری: یکی از طوایف لر ساکن همدان *** بعضی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
طایفه لر سوره میری: طایفه کوچک سوره میری در کنار طایفه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
طایفه شش بلوکی: آیدا علمداری تیره علمداری طایفه شی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
کیر: کهن ترین واژه در زبان فارسی برای ان ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
خزائلی: نام یک نوع درخت - منطقه ای در عربست ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٤ ماه پیش