مدال‌های امیر محمد تقی زاده

بازدید
٢٤
امتیاز کل
١٤,٧٨٨
کل مدال ها
٧٠
طلا
٩
نقره
٢٣
برنز
٣٨
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٨
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت واژه جدید

١١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

١١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٢٨
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٧
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١