امتیاز‌های امیر محمد تقی زاده

بازدید
١٥
امتیاز کل
١٤,٨٠٤
کل مدال ها
٧٠
طلا
٩
نقره
٢٣
برنز
٣٨
١,٥٦٩
×
١٠
=
١٥,٦٩٠
٤٤٣
×
=
-٨٨٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٤,٨٠٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,٥٦٩
×
١٠
=
١٥,٦٩٠
٤٤٣
×
=
-٨٨٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٤,٨٠٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠