امتیاز‌های علیشاهی

بازدید
١
امتیاز کل
٢,٠٧٢
کل مدال ها
٣٥
طلا
٠
نقره
١٤
برنز
٢١
٢٠٣
×
١٠
=
٢,٠٣٠
٤٥
×
=
-٩٠
٦٠
×
٢
=
١٢٠
٣
×
=
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٢,٠٧٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢٠١
×
١٠
=
٢,٠١٠
٤٥
×
=
-٩٠
٦٠
×
٢
=
١٢٠
٣
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٢,٠٣٧

جزئیات امتیاز در بپرس

٢
×
١٠
=
٢٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٣٥