امتیاز‌های علیشاهی

بازدید
١٥
امتیاز کل
٢,١٤٤
کل مدال ها
٣٦
طلا
٠
نقره
١٤
برنز
٢٢
٢١٠
×
١٠
=
٢,١٠٠
٤٦
×
=
-٩٢
٦٢
×
٢
=
١٢٤
٣
×
=
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٢,١٤٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢٠٨
×
١٠
=
٢,٠٨٠
٤٦
×
=
-٩٢
٦٢
×
٢
=
١٢٤
٣
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٢,١٠٩

جزئیات امتیاز در بپرس

٢
×
١٠
=
٢٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
١
×
١٥
=
١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٣٥