نوع مدال

ثبت واژه جدید

١٠
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٢
نوع مدال

پاسخ صحیح

١
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

١٢
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٣
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

تکمیل درباره من

١