نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
in terms of: در خصوص
١ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
subjectivity: اعمال سلیقه
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
reshoot: دوباره فیلمبرداری کردن
٢ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
impulsive: نسنجیده
٢ ماه پیش
نوع مدال

پاسخ صحیح

-
بپرس
-
این عبارت استعاری است  بنابرا ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

تکمیل درباره من

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
shut eye: چرت زدن
٣ ماه پیش
نوع مدال

اولین لایک کردن

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bitt off: استفاده از دست برای کندن چیزی، کندن ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
jack shit: anything at all
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
jack shit: anything at all
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
shipped: فرستادن
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
shipped you: برایت فرستادم i just shipped you so ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
discretion: i'll leave it to your discretion اخ ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
make a bridge: آشنا شدن با. . .
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
bests: با آروزی بهترین ها
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
box of birds: خبر خوشی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
chinks: کلمه ای غیر مودبانه که برای نژادهای ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
irritated: اعصاب خوردی راجب چیزی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
tub of popcorn: یه ظرف پفیلا
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
cost effectiveness: اقتصادی بودن
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
standardized: استاندارد شده
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
standardized: استاندارد شده
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
scrub: تمیز کردن/سابیدن/خراشیدن چیزی از رو ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
extreme: گسترده
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
reshoot: دوباره فیلمبرداری کردن
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
facepalm: I literally facepalm when i read so ...
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
potential: قابلیت
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
capital invested: دارایی سرمایه گذاری شده
٣ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
good friends: دوستان صمیمی
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٣ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

-
دیکشنری
-
٣ ماه پیش