نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٤١
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٥