امتیاز‌های سکینه رضائی

بازدید
١١
امتیاز کل
٥٥,٩٤٤
کل مدال ها
١٧٨
طلا
٤٦
نقره
٩٤
برنز
٣٨
٥,٦٤٥
×
١٠
=
٥٦,٤٥٠
٢٥٣
×
=
-٥٠٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٥,٩٤٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٥,٦٤٥
×
١٠
=
٥٦,٤٥٠
٢٥٣
×
=
-٥٠٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٥٥,٩٤٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠